«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Αλλαγές στην Προκήρυξη 3Κ/2018 για την Καθαριότητα Δήμων

Αλλαγές στην Προκήρυξη 3Κ/2018 για την Καθαριότητα Δήμων
Τροποποίηση της Προκήρυξης 3Κ/2018, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018, και την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.
Οι αλλαγές - που ήδη “πήραν” ΦΕΚ - αφορούν στους Φορείς:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ