«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2 Σεπτέμβρη 2016

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την Οικονομική Επιτροπή

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η πρώτη από τις 13 περιφέρειες της χώρας που ενσωμάτωσε το σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 στη Βάση Δεδομένων, που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, κατόπιν της εγκρίσεως του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την Οικονομική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Αυγούστου 2016.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Λάμπης Αριστειδόπουλος, επεσήμανε ότι..
«ο προϋπολογισμός του 2017 είναι απολύτως ρεαλιστικός και  ισοσκελισμένος, με εγγραφές δαπανών σε όλους τους κωδικούς ανάλογα με τις προβλεπόμενες πιστώσεις. Παράλληλα όμως είναι  διεκδικητικός μιας και έχουν προβλεφθεί συνολικά 81.393.319,86 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, 63.886.250,07 ευρώ (ποσοστό 78,5%) είναι έργα συγχρηματοδοτούμενα, άλλα 8.850.143,61 ευρώ είναι αναπτυξιακά διακρατικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 8.656.926,18 ευρώ είναι για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ.».
Σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συνολικού ποσού 5.973.797,65 ευρώ και για τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία).
Τα προβλεπόμενα Έσοδα στο σχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 ανέρχονται στα 146.707.836,82 ευρώ, ενώ οι προβλεπόμενες Δαπάνες ανέρχονται στα 146.707.836,82 ευρώ.


***

Καταχώρισης της ονομασίας «Μελεκούνι» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνεται ότι η Ομάδα των τοπικών επιχειρήσεων Ρόδου παραγωγής Μελεκουνιού, με έδρα το 5ο χλμ. Τσαΐρι –Αεροδρομίου, Ρόδος υπέβαλε   στο ΥΠΑΑΤ   αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ» στο Ενωσιακό μητρώο ΠΟΠ – ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται δια της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 31/10/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής & Γεωγραφικών Ενδείξεων, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ & άλλων Συστημάτων Ποιότητας, του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρισης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.