«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Καταπολέμηση των κουνουπιών

Σε συνέχεια των ενεργειών της η Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α Αιτωλ/νίας, ζητά τη συνεργασία των Δημοτικών Αρχών και των φορέων για τη χαρτογράφηση του προβλήματος, τον εντοπισμό εστιών αναπαραγωγής και ανάπτυξης των κουνουπιών και την καταπολέμηση των κουνουπιών και των εστιών ανάπτυξής τους.
Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων αναλύεται σε εφαρμογή εξυγιαντικών μέτρων, μικρών και εφικτών με τις υπάρχουσες δυνατότητες και τη συνεργασία όλων μας.
Οι Δημοτικές Αρχές και οι φορείς διαχείρισης δημοτικών και δημόσιων κοινωφελών έργων καθώς και οι θεσμοθετημένοι φορείς προστασίας θα μπορούσαν και παρακαλούνται να συμβάλουν, στην προσπάθεια για ορθολογιστική διαχείριση της καταπολέμησης των κουνουπιών προβαίνοντας στα παρακάτω:
Ανίχνευση και καταγραφή των εν δυνάμει εστιών ανάπτυξης κουνουπιών σε χάρτες όπου είναι δυνατό και με τη χρήση αεροφωτογραφιών και ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά μ’ αυτές (σημεία συλλογής στάσιμων υδάτων, δίκτυα αποστράγγισης, δίκτυα άρδευσης, παλαιές δεξαμενές ιδιωτικές ή δημόσιες, δίκτυα όμβριων, βλάβες δικτύων που πλημμυρίζουν ή κρατούν στάσιμα νερά, έλη, υδατοπήδακες-σιντριβάνια , πισίνες διακοσμητικές, υδρομαστεύσεις γλυκών και υφάλμυρων νερών, θέσεις ποτιστρών ζώων, ανεξέλεγκτες χωματερές, λάκοι διάθεσης λυμάτων και υγρών εξουδετεροποιημένων αποβλήτων, ασημείων που κρατούν νερά ή απόνερα).
Λήψη μικρών εξυγιαντικών μέτρων αποξήρανσης ελωδών καταστάσεων και σημείων κατακράτησης υγρών με μπάζωμα, κάλυψη, άνοιγμα δυνατότητας ροής, συνεχή ροή νερών, πετρελαίωση στάσιμων υδάτων, καθαρισμοί δικτύων όμβριων, άρδευσης , αποστράγγισης ώστε να μη δημιουργούνται στάσιμες υδατοσυλλογές και να υπάρχει αποστράγγιση ή συνεχής ροή ή ξήρανση. Αποκατάσταση βλαβών όποιων διαρροών υδάτων ή υγρών αποβλήτων και λυμάτων.
Αποψίλωση περιοχών, οικοπέδων, εκτάσεων που βρίσκονται σε αστικές περιοχές ή σε μικρή απόσταση και καθαρισμός από σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα.
Χλωρίωση δεξαμενών νερού, σιντριβανιών, υδατοσυλλογών.
Αποστράγγιση χωραφιών και άλλων επιφανειών, μετά την άρδευση ή βροχή, για αποφυγή λιμναζόντων υδάτων.
Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών από χόρτα, πέτρες, χώματα και άλλα υλικά που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού. Να διευκολύνεται η συνεχής ροή υδάτων όπου είναι δυνατόν.
Συνεχής καθαρισμός δικτύου όμβριων υδάτων και διευκόλυνση της ροής των νερών.
Αποφυγή ανεξέλεγκτης διάθεσης σκουπιδιών.
Αποφυγή διάνοιξης λάκκων.
Αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών.
Εκπόνηση προγραμμάτων αντιμετώπισης από εδάφους των προνυμφικών σταδίων των κουνουπιών, σε συνεργασία με την υπηρεσία μας, με μέθοδο και σκευάσματα εγκεκριμένα. Σημαντική είναι η συνεργασία και ενημέρωση της Δ/νσης Υγείας για την επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του έργου καταπολέμησης και την αποφυγή επικίνδυνων παραλήψεων ή ενεργειών. Μια μη ορθής πρακτικής εφαρμογή περικλείει εκτός των κινδύνων για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον και κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών εντόμων στα σκευάσματα και αδυναμία μελλοντικής καταπολέμησης.
Αποφυγή αλόγιστης-ανεξέλεγκτης χρήσης εντομοκτόνων και γεωργικών σκευασμάτων, οικιακών σπρέι ή άλλων σκευασμάτων για την καταπολέμηση εντόμων. Η χρήση εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών σε μορφή υγρού ή πλακιδίων να γίνεται προσεχτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους. Η εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος εντομοκτονίας να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα.
Λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών για μέτρα οικιακής υγιεινής και περιβαλλοντικής υγιεινής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο έγγραφό μας, όπως αυτό δημοσιεύτηκε και σε Δελτίο Τύπου της Νομαρχίας.
Ενημέρωση των πολιτών για αναφορά στους Δήμους και στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας κάθε εντοπισμού εστιών ανάπτυξης κουνουπιών
Ενημέρωση των πολιτών για τα εξυγιαντικά μέτρα του κάθε φορέα.
Η συνεργασία φορέων, υπηρεσιών και πολιτών κρίνεται απαραίτητη. Ιδιαίτερη σημασία στο θέμα θα πρέπει να δώσουν οι Δήμοι με έντονο πρόβλημα κουνουπιών και με αυξημένο υδάτινο επιφανειακό δυναμικό στην περιοχή τους.
Για όποια σχετική πληροφορία και περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2631364122 (κα Διβάρη) και 2631364107 (κα Δημητρούκα).
Επιπλέον σημαντικό είναι, οι Δημοτικές αρχές που προτίθεται να εφαρμόσουν πρόγραμμα καταπολέμησης, να έρθουν σε συνεργασία με την Υπηρεσία στα πλαίσια προσπαθειών για ολοκληρωμένη ορθή διαχείριση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών.