«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

Τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Γαβαλούς, οι οποίοι διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό ΔιαγωνισμόECOMOBILITY –ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 2017-18  λαμβάνοντας το Πρώτο Βραβείο, τίμησε ο Δήμος Αγρινίου σε ειδική εκδήλωση στηναίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.
Οι μαθητές μετείχαν στο πρόγραμμα εκπονώντας εργασία με θέμα την Οικολογική και Ανεμπόδιστη Μετακίνηση στην πόλη μας και είχε ως στόχο...
τον εντοπισμό προβλημάτων που επηρεάζουν το αστικό περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες εμποδισμού της ελεύθερης μετακίνησης.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου επαίνεσε την προσπάθεια των μαθητών της Γαβαλούς και την επιτυχημένη συμμετοχή τουςστην εκστρατεία  ECOMOBILITY και FREEMOBILITY: «Τα παιδιά μας με μία ενδιαφέρουσα πρόταση  κατάφεραν να διακριθούν σε  πανελλήνιο διαγωνισμό κάνοντας υπερήφανους τους καθηγητές, τους γονείς και όλους εμάς που γίναμε κοινωνοί της προσπάθειας τους. Δεν είναι τυχαίο ότι,  με αυτήν την εργασία,  εντυπωσιάσατε την Επιτροπή και αποσπάσατε το 1ο βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ECOMOBILITY.Με τη συμμετοχή σας αποδείξατε ότι  ο σεβασμός στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης  είναι επίδειξη πολιτισμού και επένδυση ποιότητας στη ζωή μας.Αξίζουν συγχαρητήρια σε κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά.
Στους μαθητές που αποδείξατε ότι είστε ενεργοί πολίτες.Στον Διευθυντή του Γυμνασίου Βασίλη Δανιά και τους καθηγητές που ενστερνίστηκαν την αγωνία σας και συμμετείχαν στην προσπάθεια.
Εύχομαι αυτή η τιμητική διάκριση να είναι μόνο η αρχή».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Δ.Σ. "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ"

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου θα επισκεφθεί  αύριο  στις 12.00 μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τηςΕταιρείας  «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Βασίλη Καραγιάννητα δύο νεοανεγερθέντα Νηπιαγωγεία στην οδό Μιλτιάδη Μαλακάση.

   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018,  έχουν οι πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν το Δεκέμβριο 2017 στο Δήμο Αγρινίου,  προκειμένου να υποβάλουν  αίτηση για την χορήγηση  του επιδόματος των 5.000 ευρώ και 8.0000 ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση για κατοικίες και επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Η αίτηση για τα τις κατοικίες απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)  ενώ για τις επιχειρήσεις απευθύνεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΔΑΕΦΚ και στη ΓΔΟΥ  είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της απόφασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
I.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:
1.    Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοα¬ντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας πα¬ραμονής.
2.    Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού της κατοικίας που έχει πληγεί, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/- τριας ή του/της ενοικιαστή/-τριας. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση της κατοικίας μετά την πλημμύρα.
3.    Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλε¬κτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας κατοικίας.
4.    Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Διαμένω, ως ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/με δωρεάν παραχώρηση (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) στην κατοι¬κία που βρίσκεται στον    (ισό-
γειο/όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση)
    αρ   
στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα    
του Δήμου      της Περιφερει¬ακής Ενότητας    και έχει πληγεί
από τις πλημμύρες της    το/ο
    (ισόγειο/υπόγειο/όροφος).
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τη φορολογική δή¬λωση (Ε1)
• Μαζί μου στην πληγείσα κατοικία διαμένει και ο/η    (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) (Α.Φ.Μ.) ο/η οποίος/-α έχει εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπωτής, συνιδιοκτήτης κ.λπ.)
•    Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώ¬νεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία απαι-τηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί το επίδομα βάσει του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α' 178).
•    Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατε¬θεί το επίδομα είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην     (Τράπεζα) με IBAN     φωτοτυπία του οποίου σας προσκομίζω με την αίτησή μου.
Ο Α.Φ.Μ. μου είναι:   
5.    Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υπο¬χρεωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/- ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. υποβάλ¬λονται:
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει¬σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πρά¬ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι¬νήτων που αποκτήθηκαν το 2017, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου. Οι ανωτέρω εκτυπώσεις θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:
1.    Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαί¬ωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φω-τοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.
2.    Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/ της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης. Οι φωτογραφίεςθα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελματικού χώρου μετά την πλημμύρα.
3.    Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρι¬κού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυ¬τοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης.
4.    Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
•    Είμαι ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/νόμιμος εκπρόσω¬πος (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) της επιχείρησης που
βρίσκεται στο      (ισόγειο/
όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση)
     αρ   
στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα    
του Δήμου    της Περιφερειακής
Ενότητας     και η οποία έχει πληγεί
από τις πλημμύρες της   
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα δηλωθέντα στην Εφορία στοιχεία.
•    Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώ¬νεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία απαι-τηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί το επίδομα βάσει του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α' 178).

•    Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα
είναι    (Τράπεζα) με
IBAN    ,
φωτοτυπία του οποίου σας προσκομίζω με την αίτησή μου.
Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι:   
6.    Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρε¬ωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/-ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλονται:
•    Τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα με μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2016, ή προσωποποιημένη πλη-ροφόρηση.
•    Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιημένα στοιχεία εκ¬προσώπησης και νομιμότητας της επιχείρησης.