«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Δραστηριότητες του Βουλευτή κου Παναγιώτη Κουρουμπλή

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Βουλευτή κου Παναγιώτη Κουρουμπλή, κατά της συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στη Βουλή.
Ο κος Κουρουμπλής ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση «Ου των αδυνάτων κα Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συζητούμε για θέματα που αφορούν την αξιοπρέπεια και τα κοινωνικά δικαιώματα ανθρώπων που δεν μπορούν εξαιτίας της βαριάς τους αναπη-ρίας να υπερασπιστούν τις παραπάνω αξίες μόνοι τους. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τους εαυτούς μας. Αυτό είναι και το μέτρο της κοινωνικής μας συνευθύνης και τους πο-λιτιστικού μας επιπέδου». Ο κος Κουρουμπλής επισήμανε ότι οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Προγράμματος «Ψυχαργώς» έχουν ανάγκη από άμεση στήριξη. Οι ερ-γαζόμενοι στις εν λόγω μονάδες, ως γνωστόν κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις. Σε περίπτω-ση απομάκρυνσής τους, καθίσταται αδύνατη η κάλυψη των εν λόγων θέσεων, με συνέπεια την υποβάθμιση αυτού του ευαίσθητου τομέα.
Εν συνεχεία ο κος Κουρουμπλής απευθυνόμενος στην παριστάμενη Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Φώφη Γεννηματά, τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των μο-νάδων πρόληψης κατά των ναρκωτικών και λήψης άμεσων μέτρων για μείωση της απαρά-δεκτης λίστας αναμονής για τη Μεθαδόνη.
Σημαντική ήταν επίσης η τοποθέτηση του κου Κουρουμπλή σχετικά με την κάρτα αναπη-ρίας. Συγκεκριμένα ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου υγείας και Κοινωνικής Αλλη-λεγγύης να προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση της κάρτας αναπηρίας, προκειμένου να απαλ-λαχτεί η κοινωνία από τους «ανάπηρους μαϊμούδες».
Επιπρόσθετα ο Βουλευτής απευθυνόμενος στην Υφυπουργό ανέφερε χαρακτηριστικά «Πρέπει να προσδιορίσετε τη στρατηγική που έχετε για το ρόλο των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, διότι από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από το Υπουργείο, η ηγεσία που συνέλαβε και σχεδίασε αυτό το σημαντικό θεσμό, άλλαξε και ο προσανατολισμός των ως άνω φορέων».
Τέλος, ο κος Κουρουμπλής εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τον τρόπο παροχής του επι-δόματος αναπηρίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «Κυρία Υπουργέ, η νέα φτώχεια απειλεί να δημιουργήσει τον πρώτο της πυρήνα με τους ανασφάλιστους και τους ανίκανους προς ερ-γασία ανέργους. Δεν επιτρέπεται να παρέχεται αύξηση της τάξης του 7% στα επιδόματα των ανάπηρων εργαζομένων και μόνο 8% στα επιδόματα των ανασφάλιστων.
Την επόμενη ημέρα ο κος Παναγιώτης Κουρουμπλής συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγμα-τοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την παρουσία της Υ-πουργού κας Κατερίνας Μπατζελή και εκπροσώπων της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος. Θέμα της εν λόγω συζήτησης, ο καταστροφικός ρόλος της μηχανότρατας στην βιοποικιλό-τητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο κος Κουρουμπλής επισήμανε την ανάγκη λήψης ά-μεσων και τολμηρών μέτρων, που θα συγκρούονται με τα συμφέροντα των ολίγων στον χώ-ρο αυτό.
Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο κος Κουρουμπλής συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγμα-τοποιήθηκε με την παρουσία του νέου ΔΥΠΕΑΡΧΗ Δυτικής Ελλάδος. Στη σύσκεψη συζη-τήθηκαν θέματα σχετικά με τον τομέα υγείας και πρόνοιας στην περιοχή Δυτικής Ελλάδος καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.
Την επόμενη ημέρα ο κος Κουρουμπλής παρευρέθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Οικο-νομική και Κοινωνική Επιτροπή(Ο.Κ.Ε.) Ελλάδος στο Αγρίνιο, με θέμα «Υποδομές και Πε-ριφερειακή Ανάπτυξη». Κατά την ομιλία του ο κος Κουρουμπλής ανέφερε «Δε συμφωνώ με την άποψη που χρεώνει όλες τιε ευθύνες της υποανάπτυξης στο Αθηναϊκό Κράτος. Πιστεύω ότι η έλλειψη ενός συλλογικού εγώ, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, επιτρέπει στην Κε-ντρική Εξουσία να μας μεταχειρίζεται με τη δική της λογική. Δηλαδή, με ανοχή μας στην εκτροπή του Ευήνου χωρίς αντισταθμιστικά έργα και στην αποικιοκρατική λογική της Δ.Ε.Η., η οποία ακόμα και σήμερα δεν κερδίζει μόνο από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύμα-τος, αλλά και από τη χρησιμοποίηση των λεγόμενων “πράσινων πιστοποιητικών”». Εν συ-νεχεία ο κος Κουρουμπλής επισήμανε πως «οι ιεραρχήσεις μας πρέπει να επαναπροσδιορι-στούν, διότι εάν είχε προηγηθεί η κατασκευή του δρόμου Κορίνθου-Πατρών, Αντιρρίου-Ιωαννίνων και ακολουθούσε η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, ενδεχομένως να είχαμε μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη». Συνεπώς κατά απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να προωθηθεί η κατασκευή του δρόμου που συνδέει την Ε-θνική Οδό με το Πλατυγυάλι. Ο κος Κουρουμπλής κατέθεσε επίσης πρόταση για πραγμα-τοποίηση συνάντησης με την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα. Λούκα Κατσέλη, με την παρουσία των Βουλευτών της Περιφέρειας, των Νομαρχών και των Προέδρων των Επιμελητηρίων. Βασικό θέμα της συνάντησης η καλύτερη μεταχείριση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του προγράμματος ΕΣΠΑ. Είναι γνωστό, τόνισε ο κος Κουρουμπλής, πως η περιφέρειας μας είναι η πιο αδικημένη πε-ριφέρεια στις κατά καιρούς κατανομές των μεγάλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως άλλωστε έχει διαπιστωθεί και από το σημερινό Πρωθυπουργό.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο κος Κουρουμπλής συμμετείχε σε συνάντηση που διοργάνωσε ο Δήμος Αιτωλικού, με την παρουσία του καθηγητή κου. Αλέξη Μητρόπουλου. Μιλώντας ο Βουλευτής τόνισε πως η σημερινή Κυβέρνηση θα πρέπει να κατευνάσει το κλίμα ανασφά-λειας και φοβίας. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να συνέλθει σε σύσκεψη το Εθνικό Συμβού-λιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πως η Κυβέρνηση δεν πρέπει να συζητήσει το ενδεχόμενο κατάργη-σης του 14ου μισθού των εργαζομένων.
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου ο κος Κουρουμπλής παρευρέθηκε σε εκδήλωση που διοργά-νωσε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου. Ο βουλευτής παίρνοντας το λόγο, α-νέφερε πως με τη συμβολή όλων μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μπορούμε να αντιμε-τωπίσουμε αυτήν την κρίση και να την μετατρέψουμε σε μία νέα ευκαιρία, έχοντας ως όπλα την αισιοδοξία και τη συλλογικότητα. Η Κυβέρνηση, είπε, πρέπει να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Επιπρόσθετα να προωθηθεί το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ, με τη δέ-σμευση, πως με τα πρώτα χρήματα που θα λαμβάνει κάθε επιχειρηματίας, θα αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του στα ασφαλιστικά ταμεία και σε Φ.Π.Α.