«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010

«ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου 2010) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με τη συνεργασία της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ι.Π. Μεσολογγίου προχώρησε στην έκδοση φυλλαδίου με τίτλο: «ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».
Στον πρόλογο της έκδοσης ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος αναφέρει τα εξής:
«Στο πέρασμα του χρόνου, οι υγρότοποι αποτέλεσαν το σκηνικό της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
Καθόρισαν τόπους διαβίωσης και γε¬ωγραφικά όρια, σχέσεις επικοινωνίας και συσχετισμούς δυνάμεων, οι¬κονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές. Διαπαιδαγώγησαν, ενέ¬πνευσαν.
Από τότε άλλαζαν πολλά, καθώς μεγάλο ποσοστό της συνολικής έκτασής τους σε εθνικό επίπεδο αλλοιώθηκε ή χάθηκε οριστικά κατά τη διάρκεια τον εικοστού αιώνα. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε νερό για ύδρευση και άρδευση οδήγησαν στην αποστράγγιση τεράστιων υγρότο¬πικών εκτάσεων, ενώ η ρύπανση και μια σειρά από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες συνέβαλαν καθοριστικά στην υποβάθμισή τους.
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, αν και δεν ξέφυγε από τη γενικότερη κατάσταση, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί τον πλουσιότερο σε υδα¬τικά οικοσυστήματα νομό της Ελλάδας.
Σήμερα, τα αναλλοίωτα στοι¬χεία των υγροτόπων μας - όσα διασώζονται - προσδιορίζουν το μέλ¬λον του τόπου και της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πα¬γκόσμια περιβαλλοντική ισορροπία μέσα από την αδιάσπαστη ενότη¬τα ολόκληρου του Πλανήτη.
Η προστασία τους και η αειφορική διαχείριση των φυσικών μας πό¬ρων, καθίσταται αναγκαιότητα αδήριτη.
Ευθύνη συλλογική και ατομι¬κή. Γιατί, όντως, το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα θέμα πολιτισμού, οικονομίας και πολιτικής».