«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Απολογισμός δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2009

Απολογισμός των κυριοτέρων (συνοπτικές και ενδεικτικές) δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2009, κατανεμημένες σε τομείς ανάλογους με τα τμήματα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (Τμήμα Υγείας των Ζώων, τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών):
Τμήμα Υγείας των ζώων:
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά και με βάση ανάλυση κατανομής δειγμάτων για το Νομό, πραγματοποιήθηκαν 1833 λήψεις δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού αιγοπροβάτων και 142 βοοειδών ηλικίας άνω των 48 μηνών που εσφάγησαν στα σφαγεία του Νομού και 83 λήψεις δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού νεκρών αιγοπροβάτων και 80 νεκρών βοοειδών μετά από γνωστοποίηση δήλωσης θανάτων από τους κτηνοτρόφους.
Σε εφαρμογή του προγράμματος Ελέγχου της Βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων πραγματοποιήθηκαν 30.690 εμβολιασμοί αιγοπροβάτων σε 560 εκτροφές με το εμβόλιο ΡΕ\/-1, καθώς και 587 εμβολιασμοί αγελαίων βοοειδών σε 19 εκτροφές.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου της Σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι επίσημοι έλεγχοι σε όλες τις εκτροφές ωοπαραγωγών (1) και κρεοπαραγωγών ορνίθων (3) για τη Σαλμονέλωση με αρνητικά αποτελέσματα.
Στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης της κλασικής Πανώλης των χοίρων, το οποίο γίνεται σε επίπεδο εκτροφών δειγματοληπτικά και ανάλογα με το μέγεθος της πιστοποιητικού, τα οποία χορηγούνται από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι αντίστοιχες εκτροφές προέλευσης των ζώων.
Για το έτος 2009 χορηγήθηκαν συνολικά από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Νομού 10.000 τέτοια έγγραφα.
Σε εφαρμογή του προγράμματος της βαρροϊκής ακαρίασης των μελισσών, μέρος του οποίου υλοποιείται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής και από Μελισσοκομικό Κέντρο Αγρινίου, χορηγήθηκαν κτηνιατρικές συνταγές φαρμάκων για 100 μελισσοκόμους, δικαιούχους του προγράμματος, και έγινε όλος ο σχετικός έλεγχος των παραστατικών εγγράφων (αιτήσεις υποβολής ένταξης στο πρόγραμμα, χορήγηση συνταγών, έλεγχος τιμολογίων αγοράς των φαρμάκων και καταστάσεων πληρωμής).
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Μέσα στο έτος 2009 πραγματοποιήθηκαν 71 επίσημοι έλεγχοι στα πλαίσια της οργάνωσης επισήμων ελέγχων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Αιτωλ/νίας σε 58 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τροφίμων βάσει ανάλυσης κινδύνου.
Οι έλεγχοι αφορούσαν σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψυκτικών αποθηκών, τεμαχισμού κρέατος, παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, κέντρα συλλογής γάλακτος, εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος (τυροκομεία), Catering, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιχθύων και συσκευαστήρια ιχθύων.
Στα πλαίσια των αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων πραγματοποιήθηκαν 315 έλεγχοι σε κρεοπωλεία, 46 έλεγχοι σε ιχθυοπωλεία, 12 έλεγχοι σε υπεραγορές, 15 έλεγχοι σε εστιατόρια και 25 έλεγχοι σε εργαστήρια παρασκευής κρέατος μικρού δυναμικού. Πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις τροφίμων μη κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση σε 18 περιπτώσεις (συνολική ποσότητα κατασχεθέντων τροφίμων 1878,1 κιλά).
Δύο εξ' αυτών εστάλησαν στον εισαγγελέα.
Πραγματοποιήθηκαν 17 δειγματοληψίες για μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας και υγιεινής από τυροκομεία και σφαγεία του Νομού, καθώς επίσης και 35 δειγματοληψίες για ταυτοποίηση πρωτεϊνών, χημική σύσταση και προέλευση λίπους σε τυροκομικές εγκαταστάσεις.
Εκδόθηκαν άδειες λειτουργίας σε 6 εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων (σφαγεία, συσκευαστήρια ιχθύων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας κρέατος), σε 1 εγκατάσταση αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων, σε 1 τυροκομείο, καθώς επίσης και σε 13 παρασκευαστήρια κρέατος μικρού δυναμικού.
Καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων: 18.938 μεταβολές βοοειδών που αφορούν γεννήσεις, αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις και σφαγές, 76 καταχωρήσεις έναρξης δραστηριότητας νέων εκμεταλλεύσεων βοοειδών, 5 καταχωρήσεις διακοπής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεων βοοειδών, 105 καταχωρήσεις έναρξης δραστηριότητας νέων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και απογραφή στοιχείων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων σε 11.213 εκτροφές.
Έκδοση από τη βάση δεδομένων 8.567 διαβατηρίων βοοειδών.
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την ευζωία των ζώων σε 29 εκτροφές χοιρινών, 4 εκτροφές μόσχων και 1 ωοπαραγωγών ορνίθων.
Πραγματοποιήθηκαν 34 έλεγχοι σε επίπεδο εκτροφής για την τήρηση των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και την ορθή χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Πραγματοποιήθηκαν 4 έλεγχοι σε σφαγεία στα πλαίσια της τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων.
Πραγματοποιήθηκαν 34 έλεγχοι σε μεταφορικά μέσα ζώντων ζώων στα πλαίσια της τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων.