«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009

‘‘Πράσινες Υποδομές’’

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 27/05/2009 έγινε η προδημοσίευση του Προγράμματος ‘‘Πράσινες Υποδομές’’ για την ενίσχυση δράσεων ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής Διάστασης στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
§ Ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης / εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
§ Η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων
§ Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για την μεταποιητική δραστηριότητα.
§ Η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
§ Η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών
§ Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, με Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):
37: Επεξεργασία λυμάτων
38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 300.000€- 3.000.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΖΩΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ
Αιτωλοακαρνανία
50%
Δ
Πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας
60%

Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25%.
Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά):
§ Βιομηχανικά απόβλητα
§ Ειδικά ρεύματα υλικών
§ Αστικά Απόβλητα
§
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες για ανέγερση επέκταση/ διαμόρφωση κτιρίων
2. Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
3. Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων
4. Δαπάνες προμήθειας λογισμικού
5. Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων
6. Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες
7. Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό
στον προϋπολογισμό του
έργου
1
Ανέγερση/ επέκταση/ διαμόρφωση κτιρίων
25%
2
Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
100%
3
Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)
20%
4
Προμήθεια λογισμικού
10%
5
Δαπάνες Πιστοποίησης
5%
6
Αμοιβές συμβούλων
10%
7
Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)
5%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ 27η ΜΑΪΟΥ 2009.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία μέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του Ε.Σ.Π.Α. www.espa.gr και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622, Λάμπρος Σαμαρτζής τηλ. 26410 74621 & Ιωάννης Ζάβρας τηλ. 26410 74623.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ