«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 9 Ιουνίου 2009

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Σήμερα 09/06/09, έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο τακτική Σύνοδος Υπουργών Υγείας στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Μάριο Σαλμά.
Κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υγείας και με συνεπεια στις δεσμεύσεις οι οποίες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έκτακτου Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε απολογισμός της κατάστασης σχετικά με το θέμα της νέας γρίπης (Η1Ν1) και ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τα επόμενα βήματα.
Ο κύριος Υφυπουργός ενημέρωσε τα κράτη μέλη και την Ε. Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του θέματος στην Ελλάδα, αλλά και την ενίσχυση των μέτρων του εθνικού συστήματος επαγρύπνησης και ετοιμότητας των μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να διαχειριστούμε επιτυχώς την αύξηση της κινητικότητας στη χώρα μας λόγω της θερινής περιόδου και συνεπώς την άφιξη αυξημένου αριθμού τουριστών, την επιστροφή των ομογενών και των φοιτητών του εξωτερικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Συμφωνήθηκε να εξετασθούν οι παράμετροι ενιαίας στρατηγικής για την παραγωγή, αδειοδότηση και διάθεση του σχετικού εμβολίου, βάσει πρότασης την οποία υπέβαλε η Ε. Επιτροπή, και ενδεχόμενη δημιουργία κεντρικού αποθέματος, σε συνέχεια εντολής την οποία έλαβε με τα συμπεράσματα που υιοθετήσαμε στις 30 Απριλίου 2009.
Ο κύριος Υφυπουργός, υποστήριξε την προώθηση μιας ενιαίας στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα προβλέπει κεντρική κανονιστική προσέγγιση για τα θέματα παραγωγής και αδειοδότησης, το συντομότερο δυνατό, με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, μέσω κεντρικού συστήματος. Συμφωνήθηκε η ανάγκη για επικέντρωση των προσπαθειών στην υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, λαμβάνοντας τα επιστημονικά δεδομένα και όλες τις σημαντικές πτυχές της κατάστασης. Εξετάσθηκε, επίσης, το ενδεχόμενο κοινής διαπραγμάτευσης για συμφωνία με τη φαρμακοβιομηχανία για την προμήθεια εμβολίων στα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμη συνάψει επί μέρους σχετικές συμφωνίες.
Κατά τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής, συμφωνήθηκε, επίσης, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και για την διασφάλιση της έγκαιρης και επαρκούς παραγωγής του εμβολίου κατά της εποχιακής γρίπης, η οποία, ως γνωστόν, έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τη νέα γρίπη. Η Ελλάδα, δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής. Κάλεσε δε, την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη οργάνωση ενός κεντρικού αποθέματος εμβολίων, βάσει βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας.
Στα πλαίσια του νομοθετικού έργου συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών σχετικά με τη πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και δόθηκαν οι απαιτούμενες πολιτικές κατευθύνσεις αναφορικά με τα βασικά εκκρεμή θέματα στην επερχόμενη Προεδρία.
Αναφορικά με το φαρμακευτικό πακέτο ο κύριος Υφυπουργός σημείωσε την εξαιρετική πρόοδο των εργασιών σχετικά με αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου πρώτον για την φαρμακοεπαγρύπνηση για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης και δεύτερον για την πρόληψη της εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους.
Όσον αφορά την το τρίτο σκέλος του φαρμακευτικού πακέτου, την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, τα περισσότερα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εξέφρασαν τις σοβαρές τους επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ως προς την προτεινόμενη αναθεώρηση δεδομένου ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας δεν διασφαλίζει την προστασία των ασθενών, ως προς την ποιοτική ενημέρωσή τους.
Η Ελλάδα, πάντως, δια στόματος του Υφυπουργού κυρίου Σαλμά, δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά, βάσει κάποιας πρότασης, η οποία θα ανταποκρίνεται στους κοινούς στόχους όλων των ενδιαφερομένων, θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ανησυχίες των κρατών μελών, θα εγγυάται το διαχωρισμό μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης και θα προωθεί λύσεις αναλογικές, εφικτές και εφαρμόσιμες.
Το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας υιοθέτησε, επίσης, δύο σημαντικότατες Συστάσεις για την δημόσια υγεία. Η πρώτη αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, προτείνει σειρά μέτρων και στόχων για τη βελτίωση της ασφάλειας των σθενών τα οποία διαρθρώνονται γύρω από δύο άξονες: α) τα θέματα που αφορούν τη γενική ασφάλεια των ασθενών και τα ανάλογα μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων, και β) την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη μέσω σειράς στόχων για την έγκριση και υλοποίηση σχετικής στρατηγικής.
Η δεύτερη Σύσταση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας αφορά την Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων, τομέας για τον οποίο η Ελλάδα ήδη έχει εκπονήσει εθνικό σχέδιο δράσης, πενταετούς διάρκειας, με προτεραιότητα τη διασφάλιση της ισοτιμίας στη διάγνωση, της θεραπείας και της παροχής φροντίδας σε ασθενείς, μέσω οκτώ στρατηγικών στόχων.
Εκτιμάται ότι οι νέες δράσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες προωθούνται μέσω της Σύστασης, η ενεργός συμμετοχή στις δράσεις αυτές, αλλά και η συνέχιση των υφιστάμενων δράσεων, προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία, τόσο για την υλοποίηση του εθνικού μας σχεδίου, όσο και για την προώθηση των στόχων οι οποίοι απαιτούν συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.
ΦΩΤΟ: Ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης Μάριος Σαλμάς και και ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. πρέσβυς Λεωνίδας Ροκανάς.