«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Αλλαγές για τους εργαζομένους στους Ο.Τ.Α. - Σε ΦΕΚ 2 Νόμοι

Σε Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4465/2017: Τι προβλέπει για υπαλλήλους και Ο.Τ.Α.
Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4465/2017«Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.»
Όπως αναλύει το epoli.gr oι σημαντικότερες διατάξεις του, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. και εργαζομένους σ' αυτούς είναι οι εξής:ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ