«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έγκαιρη προετοιμασία και σχεδιασμός χάρτη διοικητικών διαδικασιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα


Ο καλύτερος συντονισμός, ο προγραμματισμός των Υπηρεσιών, η ετοιμότητα και η έγκαιρη προετοιμασία τους για τα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα, σχετικά με τις προμήθειες και τα έργα, βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και...
στόχος της συνάντησης που έγινε υπό την Εκτελεστική Γραμματέα Διονυσία Μαράτου με στελέχη των Υπηρεσιών Προμήθειας και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΥΔ/ΕΠ) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ).
Ουσιαστικά, πρόκειται για συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των Υπηρεσιών για την τυποποίηση των διαδικασιών, ώστε να προβλεφθεί και να προληφθεί κάθε πιθανότητα τυχόν λάθους, ενώ υπήρξε και ενημέρωση για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ.
Για τον σκοπό αυτό προτυποποιήθηκε και ένα έντυπο ειδικό για την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται στις προμήθειες και στα τεχνικά έργα, από τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας Μιχάλη Καλογερόπουλο, ο οποίος και ορίστηκε ως υπεύθυνος παρακολούθησης.
 Το έντυπο αυτό διανεμήθηκε σε όλους τους προϊσταμένους και τα στελέχη των εμπλεκομένων υπηρεσιών, την ΕΥΔ/ΕΠ και το ΠΤΑ, προκειμένου να συμπληρωθούν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τυχόν επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για να χρησιμοποιείται ως πρότυπο από τις Υπηρεσίες.
«Στόχος είναι η αποφυγή λάθους και η τήρηση της νομιμότητας και της κανονικότητας σε όλες τις διαδικασίες που γίνονται από τις Υπηρεσίες μας», σημείωσε η κυρία Μαράτου και κατέληξε: «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσπαθούμε να επιλύουμε ζητήματα προληπτικά. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε έγκαιρα τον χάρτη των διοικητικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τα στελέχη των υπηρεσιών μας και θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τους συναλλασσόμενους με τις Υπηρεσίες». 

***
 Απ. Κατσιφάρας: Δε σταματάμε τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων για περισσότερους νέους αγρότες – Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το Υπομέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ


Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που περιλαμβάνει τους 1.210 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 23.887.500 ευρώ. Μετά τις ενστάσεις με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, θα αναρτηθούν οι τελικοί δικαιούχοι.
«Ο πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει τη λύση για ανάκαμψη και ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, και συνέχισε: «Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους αγρότες, ιδίως τους νέους ανθρώπους που στρέφονται στην παραγωγή και για αυτό ζητάμε περισσότερους πόρους, ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια σε περισσότερους».
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη στιγμή διεκδικεί μεγαλύτερο ποσό στο ΠΑΑ προκειμένου να εισαχθούν και οι επιλαχόντες, οι οποίοι διαθέτουν ώριμο και ορθά καταρτισμένο φάκελο, αφού συνολικά 428 υποψήφιοι δεν καλύπτονται λόγω του χαμηλού ποσού.
«Συνεχίζουμε τις επαφές με το Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς και έχουμε ζητήσει αύξηση των πόρων ώστε να κατορθώσουμε να ενισχύσουμε το σύνολο των νέων αγροτών που πληρούν τις προϋποθέσεις» συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας.
Συγκεκριμένα, η Απόφαση εμπεριέχει επιπλέον τους Πίνακες, των εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (43 δικαιούχους συνολικού ποσού 803.500 ευρώ), των επιλαχόντων, για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες, αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις (428 επιλαχόντες) και των απορριπτόμενων, με 140 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Μέχρι τις 21 Ιουλίου οι ενστάσεις – Ποια η διαδικασία
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής τους αίτησης ένταξης, θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση ένταξης τους.
Έχουν δικαίωμα όσοι είναι ενταγμένοι στον Πίνακα Δικαιούχων, να υποβάλλουν στην οικεία ΔΑΟΚ ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο, ώστε να μην ενταχθούν σε αυτό και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση.
Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης.
Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας και ειδικότερα μέχρι τις 21 Ιουλίου.
Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:
α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α και β καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση και τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον παρακάτω σύνδεσμο: