«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 5 Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βάμβακος

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς του Νομού που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βάμβακος που εγκρίθηκε πρόσφατα από του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προσέλθουν μέχρι τις 30-6-2010 στο Τμήμα ΟΣΔΕ της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλ/νίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση ένταξης και πληρωμής στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι κατά κύρια απασχόληση αγρότες οι οποίοι αντλούν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας και οι συνταξιούχοι Ο.Γ.Α. οι οποίοι συμμετέχουν το 2010 σε σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2 του ΟΠΕΓΕΠ (Agrocert).

Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση ένταξης και πληρωμής είναι:

1) Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2010 όπου δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής και σημειώνονται τα υπό ένταξη στο πρόγραμμα αγροτεμάχια.

2) Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον παραγωγό, θα κατατίθεται αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης όπου θα αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα.

3) Υπογεγραμμένη Σύμβαση με σύμβουλο ή και επιβλέποντα γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2.

4) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2009.

5) Παραστατικά νόμιμης κατοχής της έκτασης (τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια).

6) Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διατίθεται από την Υπηρεσία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τμήμα ΟΣΔΕ της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και στο τηλέφωνο 26310 55543 (κ. Χρήστος Αραμπατζής), ενώ όσον αφορά το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2 πληροφορίες διατίθενται μέσω του AGROCERT-ΟΠΕΓΕΠ στο τηλέφωνο 210 3231277.

Το συνολικό ποσό που θα διατίθεται ετησίως ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ, η τελική τιμή ανά στρέμμα θα υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση.
Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2.500 ευρώ ανά εκμετάλλευση.