«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στις 25 Μάη 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αγρίνιο 21 Μαΐου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                            Αριθμ. πρωτ.: 29131
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης
Τηλ.:   26413 60308
E-mail: pzonaras@agrinio.gr                                              
                                            
                                                                        ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Το Δήμαρχο
3.      Το Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου                                                                                
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 8η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις...
25 ΜΑΪΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.      Περί μη καταβολής οικονομικής εισφοράς (τροφείων) από τους γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για τη σχολική χρονιά 2015-2016.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

2.      Συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας   στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

3.      Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο: «Μελέτη βελτίωσης Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου.»
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

4.      Έγκριση ή μη του Κώδικα Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

5.      Έγκριση ή  μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6.      Καθορισμός σύνθεσης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2014» και της υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2014.»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

8.      Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ Δήμου  Αγρινίου και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) με αντικείμενο την συνεργασία για τον σχεδιασμό, την υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

9.      Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις – αναπλάσεις - ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

10.  Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις - έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12.  Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
A)    «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ' Φάση).» (2η παράταση).
B)    «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη  Καστρακίου.» (1η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

13.  Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:
Α) «Ανέγερση ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου.»
Β)«Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις - συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Μακρυνείας» Δήμου Αγρινίου.
Γ) «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μακρυνείας (Α' φάση).»
     Δ) «Έργα ηλεκτροφωτισμού και επέκτασης δικτύου φωτισμού Κάτω Μακρυνούς.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

14.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
15.  Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου» κατά εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για λήψη μέτρων ασφαλείας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

16.  Έγκριση  διενέργειας   προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17.  Επιχορήγηση Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

18.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

19.  Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

20.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καμαρούλας κ. Μαλτέζος Γεώργιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

21.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης και κοινοχρήστου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010) και ο Πρόεδρος της Τ.Κ.  Σπολάιτας κ. Μυρισιώτης Λάμπρος (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010) συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου.

22.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας κ. Ζαφείρης Ευθύμιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

23.  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

24.  Επανεξέταση παραχώρησης χώρου Παλαιών Σφαγείων Καινούργιου προς το                Ναυτικό Όμιλο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Ευθυμίου Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

25.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

26.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 21/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010) και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παντανάσσης κ. Κουμάσης Δημήτριος (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010) συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου.

27.  Eπικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 50/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αρακύνθου “περί τροποποίησης σχεδίου πόλης της Τοπικής Κοινότητας Ματαράγκας του Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 45” και της υπ’ αριθμ. 92/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αρακύνθου “περί εκδίκασης ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 50/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου”.» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

28.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 189/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην φερόμενη ιδιοκτησία Παναγιώτη Μαργαρίτη που βρίσκεται στα Ο.Τ. 1160-1161 Επέκτασης  σχεδίου πόλης Αγρινίου επί αιτήσεως του.»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

29.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

30.  Έκθεση εσόδων-εξόδων A΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους  2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 98/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).                                                                           


                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ