«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ           Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 5/5/2020
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                    αριθμ. πρωτ.:    58
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                
   ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 30,
  Μεσολόγγι, 30200
  Τηλ.: 2631361217                                                 
  e-mail: tld1@aitnia.pde.gov.gr
 
                                       Προς 
                                                              1.  Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. 
                                                                   κ. Νεκτάριο Φαρμάκη
                                                              2.  Αντιπεριφερειάρχη  
                                                                   Αιτωλοακαρνανίας κ. Μαρία Σαλμά
                                                              3.  Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
                                                                   Πολιτικής και Διοίκησης
                                                                   κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο
                                                             4.   Εκτελεστικό γραμματέα
                                                                   κ. Γεώργιο Σύρμο
                                                             5.   Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής             
                                                                  Λειτουργίας κ. Κωνσταντίνο Κόλλαρη        
                                         

ΘΕΜΑ: «Εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των 
εργαζομένων στην ΠΔΕ».

   Με το παρόν έγγραφό μας σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις σας για εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων στην ΠΔΕ αναφέροντας και τις βασικές απαιτήσεις της Νομοθεσίας:
   Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3850/2010 ΄΄Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/02-06-2010), κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ως εκ τούτου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού οφείλουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
   Από την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων Τεχνικών Ασφάλειας, από εργοδότες που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 7 της Απόφασης αριθμ.50067/28/2017 (Φ.Ε.Κ. 3952/Β΄/10-11-2017) ΄΄Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   Όσες αναθέσεις καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας είχαν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30-06-2018 έληξαν αυτοδικαίως την 30-04-2019 (Απόφαση 17314/Δ9.914/2019 φ.ε.κ. 1470/Β΄/03-05-2019).
   Μόνο η ηλεκτρονική αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας έχει νομιμοποιητική υπόσταση, ενώ ουδεμία έντυπη αναγγελία γίνεται αποδεκτή.
    Επιπλέον σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3850/2010 ΄΄Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων΄΄ φ.ε.κ. 84/Α΄/02-06-2010) όσες επιχειρήσεις απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους οφείλουν να χρησιμοποιούν και υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, υποβάλλοντας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
   Επίσης ο εργοδότης (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) ως γνωστόν οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (άρθρο 43 παράγρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 του Ν.3850/2010 ΄΄Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ΄΄φ.ε.κ. 84/Α΄/02-06-2010), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.
   H εκτίμηση αυτή (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Στους προαναφερθέντες ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
   Με σκοπό την διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των καθοριζομένων με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019), για τα μέσα ατομικής προστασίας, επισημαίνουμε ότι έχει προσαρτηθεί σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της, παράρτημα που αφορά:
·        Σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
·        Σε υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,
·        Σε πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
   Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικό και ως και τούτου απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή.
   Σε κάθε περίπτωση η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να τίθεται σε γνώση των εργαζομένων και στελεχών του Φορέα, ώστε να εφαρμόζεται στην καθημερινή εργασιακή διαδικασία με συνέπεια, από όλους.
   Με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ  87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019), καθορίστηκε με αναλυτικό τρόπο για τους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ και β βαθμού, όπως και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, η παροχή από τους εργοδότες (Δήμοι ή Περιφέρεια) των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις περιπτώσεις I και II της εν λόγω Απόφασης.
    Ως εκ τούτου οφείλετε για την άμεση εξέταση, οργάνωση, πρόβλεψη και χορήγηση ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς.
   Κάθε παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων υπόκειται σε Διοικητικές (πρόστιμο σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 97 του Νόμου 4483/2017 (φ.ε.κ. 107/Α΄/31-07-2019) , διακοπή εργασιών) και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 και γι΄ αυτό εφιστούμε την προσοχή σας για τη διαρκή και συνεπή τήρηση και επίβλεψη του συνόλου των απαιτήσεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων.
   Επειδή μέχρι σήμερα, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί καμία ενέργεια ή διάθεση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής για την συμμόρφωση της στα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο και επειδή η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πρώτιστη υποχρέωση του κάθε εργοδότη, θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα:
·        σε πρόσληψη με μόνιμη και αποκλειστική μορφή απασχόλησης Τεχνικού
Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
·        στην έκδοση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου την οποία να θέσει σε γνώση των εργαζομένων της
·        στην παροχή προς τους εργαζομένους των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών για την ατομική προστασία αυτών.

                                             
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Π.Ε.Α.
               
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                         
                         ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ                     ΜΑΓΔΑ ΧΗΡΑ-ΓΚΟΥΜΑ