«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Συμπαραστάτης του Δημότη Αγρινίου: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Συμπαραστάτης του Δημότη
 και της Επιχείρησης
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016


 1.            Πρόλογος
 2.            Θεσμικό Πλαίσιο
3.            Εκλογή
4.            Οργάνωση Γραφείου
5.            Προβολή του Θεσμού
6.            Στοιχεία Διαμεσολάβησης
7.            Προώθηση του Θεσμού
8.            Στόχοι 2017
                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   Η δεύτερη  ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης καλύπτει το χρονικό διάστημα από την  1-1-2016 έως 31-12-2016. Η σύνταξη της έκθεσης αποτελεί μία από τις νομικές υποχρεώσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης  και αποτελεί τη λογοδοσία του ενώπιον του θεσμικού φορέα που τον ανέδειξε και κατ’ επέκταση ενώπιον των δημοτών. Η ετήσια έκθεση περιέχει...
την περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής, στοιχεία για την λειτουργία                                                                                                                    του γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη ,τις υποθέσεις που τον απασχόλησαν και γενικά την πρακτική που ακολούθησε το διάστημα λειτουργίας του και του στόχους της επόμενης χρονιάς.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
   Ως γνωστόν ο  θεσμός του δημοτικού διαμεσολαβητή ή τοπικού συνηγόρου του πολίτη εισήχθη στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Πολύ πριν την θέσπιση του νόμου αυτού η ίδρυση ενός συνηγόρου του πολίτη που  λειτουργεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκών συστάσεων που εδώ και δεκαετίες έχουν απευθύνει τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη θεσμοθετήθηκε σε συμμόρφωση της Ελλάδας προς αυτές τις συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης . Τα ευρωπαϊκά κείμενα που συνιστούν στα κράτη να ιδρύσουν και να ενισχύσουν το θεσμό, περιλαμβάνουν και κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την καλή λειτουργία του.
   Η τήρηση των συστάσεων αυτών είναι σημαντική  για τη σχέση της χώρας με το Συμβούλιο της Ευρώπης , ενώ συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του θεσμού , καθώς συνοψίζει την ευρωπαϊκή  εμπειρία των καλών πρακτικών σε σχέση με το θέμα. Γι’ αυτό η εφαρμογή του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 και η εν γένει η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πρέπει να ακολουθούν τα αναφερόμενα στα Ευρωπαϊκά Κείμενα.
     Η νομική πρόβλεψη για την εισαγωγή του θεσμού του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης όπως προαναφέραμε θεσπίστηκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» δηλαδή το Ν. 3852/2010. Ειδικότερα για την λειτουργία στους Δήμους προβλέπει το άρθρο 77 του νόμου αυτού.
  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 66 του Ν.3852/2010 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων. Επομένως, το πρώτο  στάδιο αρμοδιότητας του Συμπαραστάτη είναι η υποδοχή των καταγγελιών. Στην πραγματικότητα οι καταγγελίες είναι αιτήσεις για διαμεσολάβηση.
 Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, ο Συμπαραστάτης δέχεται αιτήσεις διαμεσολάβησης αφού προηγουμένως καταγραφεί από τον αιτούντα, ο χρόνος που ανέκυψε το πρόβλημα και βεβαίως αν προηγήθηκε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία ενδεχομένως είτε αμέλησε, είτε αδράνησε είτε παρέπεμψε την υπόθεση σε σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο διαμεσολάβησης, το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας από το δίκτυο συμπαραστατών αναγράφονται λεπτομερώς τα αιτηθέντα.

ΕΚΛΟΓΗ
   Ο Συμπαραστάτης του Δημότη εκλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται  σε μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων
   Η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δήμου Αγρινίου έγινε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24-02-2015 και έλαβε αριθ. 31.
   Στη συνέχεια η παραπάνω απόφαση κυρώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθ. 25518/1401/13-03-2015 απόφασή της.
   Στη συνέχεια ψηφίσθηκε από  το Δημοτικό Συμβούλιο  ο Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη, με την υπ’ αριθ. 123/2015 απόφασή του. Ο σχετικός κώδικας υποδεικνύει σ’ ένα έγγραφο  τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιεί ο συμπαραστάτης του δημότη τη διαμεσολάβησή του και έχει κοινοποιηθεί σ’ όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι δε και ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του. Παρόλο που δεν προβλέπεται νομοθετικά, η χρησιμότητα ενός κώδικα λειτουργίας έχει αποδειχθεί στην πράξη από τη λειτουργία του θεσμού όπου ευοδώθηκε να εκλεγεί συμπαραστάτης το προηγούμενο διάστημα. Είναι σημαντικό για τους πολίτες και για τις δημοτικές υπηρεσίες, να υπάρχει η προβλεπτικότητα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει μετά από μία καταγγελία.
                ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Ακολούθως ο  Δήμος παρέσχε   τον κατάλληλο χώρο-στο Δημαρχείο Αγρινίου Χ.Τρικούπη 10-1ος όροφος –Γραφείο 1  προκειμένου αυτός να  στεγάσει την ανεξάρτητη αρχή του Συμπαραστάτη του Δημότη και στη συνέχεια   αφού τον  εξόπλισε  με την ανάλογη επίπλωση  την ηλεκτρονική υποδομή και την γραμματειακή υποστήριξη τον παρέδωσε στον Συμπαραστάτη του Δημότη για την  εξυπηρέτηση των Δημοτών.
  Σε σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα  ανακοινώθηκε με δελτία τύπου ο χώρος που στεγάζεται ο  Συμπαραστάτης του Δημότη , και ο τρόπος που δύναται ο δημότης να έλθει σε επαφή μαζί του είτε αυτοπροσώπως είτε  δια της ηλεκτρονικής οδού την οποία δημιούργησε με την τεχνική υποστήριξη της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου.  Πρέπει να εξάρω ιδιαίτερα τις προσπάθειες όλων των τεχνικών της Δ/νσης Πληροφορικής οι οποίοι βοήθησαν έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνδέσεις αλλά και να στηθεί η ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη προκειμένου ο δημότης να δύναται να επικοινωνεί και να εξυπηρετείται και ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του Συμπαραστάτη. Στην ιστοσελίδα ο δημότης θα ενημερωθεί πλήρως για το πλαίσιο λειτουργίας του Συμπαραστάτη αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα απευθυνθεί σ’ αυτόν.
  Επίσης στην ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη ο Δημότης δύναται να ενημερώνεται συνεχώς για τις δράσεις του Συμπαραστάτη  ήτοι τις διαμεσολαβήσεις του , τις γνωμοδοτήσεις του, τις ειδικές προτάσεις του, τα δελτία τύπου, τα άρθρα του και γενικώς όλες τις δράσεις του.


                 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
  Σ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Συμπαραστάτης, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των μέσων ευρείας ενημέρωσης, προκειμένου ο θεσμός να γίνει περαιτέρω ευρύτερα γνωστός. Η ενημέρωση έγινε και εξακολουθεί  να γίνεται και μέσω των δελτίων τύπου που εκδίδει και στη συνέχεια δημοσιεύει το γραφείο του συμπαραστάτη του Δημότη.
   Την προηγούμενη τετραετία στο Δήμο  Αγρινίου αλλά και σε πολλούς άλλους Δήμους ως γνωστόν  δεν ευοδώθηκε η εκλογή συμπαραστατών. Την τετραετία όμως που διανύουμε εκλέχτηκαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 55 συμπαραστάτες. Πάντως το αρμόδιο Υπουργείο με εγκύκλιο του απελευθέρωσε τις ημερομηνίες εκλογής των συμπαραστατών, έτσι ώστε η εκλογή να γίνεται έξω από τους χρονικούς περιορισμούς που προβλεπόταν από τον ν.3852/2010. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να γίνονται διαδικασίες εκλογής συμπαραστατών.   
   Οι εκλεγέντες συμπαραστάτες έχουμε δημιουργήσει δίκτυο, μέσω του οποίου γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις μας. Επίσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Ο θεσμός του         Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» που διοργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου  Πανεπιστημίου, στην οποία συμμετείχε ο συμπαραστάτης του Δήμου Αγρινίου. Η  ημερίδα που τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας  Αττικής, σε συνεργασία του Συλλόγου Δημάρχων Αττικής και του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ), αφορούσε το θεσμικό πλαίσιο, τις εμπειρίες καθώς και τις προκλήσεις και τις προοπτικές του θεσμού.
   Μέσω του δικτύου συμπαραστατών έχουμε την ευκαιρία της αλληλεπίδρασης με συναδέλφους άλλων Δήμων και Περιφερειών, με τους οποίους ανταλλάσουμε συχνά απόψεις καθώς και πληροφορίες για τις διοικητικές και διαμεσολαβητικές πρακτικές που ακολουθούνται από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία ως προς τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοτική διαμεσολάβηση και συχνά είναι ανάλογη με την επαγγελματική  ή και διοικητική προϋπηρεσία κάθε συμπαραστάτη.
   Ο Συμπαραστάτης του Δήμου Αγρινίου πριν την έναρξη λειτουργίας του γραφείου του, ήλθε σε επαφή με το σωματείο των εργαζομένων του Δήμου. Ζήτησε συνεργασία μαζί τους και τους εξήγησε ότι είναι προτιμότερο να επιλυθούν κάποια προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν με τη διαμεσολάβηση παρά με την προσωποποίηση μιας πειθαρχικής ή άλλης διαδικασίας και  ότι οι εργαζόμενοι δεν απέκτησαν άλλον έναν προϊστάμενο, αφού ο Συμπαραστάτης βρίσκεται εκτός της ιεραρχίας της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά έναν αντικειμενικό σύμμαχο για την βελτίωση των σχέσεών  τους με τους δημότες.
   Ακολούθως ο Συμπαραστάτης επισκέφθηκε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ήλθε σε επαφή με τους προϊσταμένους Δ/νσεων και τμημάτων  και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών. Ενημερώθηκε για τα αντικείμενα που διεκπεραιώνει  έκαστος, ζήτησε καλή συνεργασία και εξήγησε σε όλους τον διαμεσολαβητικό του ρόλο.
   Στο διάστημα αυτό ο Συμπαραστάτης επισκέφθηκε και συνεργάστηκε με όλους σχεδόν του ΠροΙσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να τον διευκολύνουν στις διαμεσολαβήσεις του. Η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους είναι σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και εχεμύθιας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
   Στο διάστημα από 1-1--2016 μέχρι σήμερα έγιναν οι παρακάτω διαμεσολαβήσεις:
1.    Στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (τμήμα Αποκομιδής και Καθαρισμού) 16 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν: καθαρισμό και αποκομιδή χόρτων και κλαριών, μετακίνηση κάδων,  μη αποκομιδή  σκουπιδιών από μπλε κάδους κ.λπ

2.    Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  28 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν: σε στρώσιμο χαλικιού σε προαύλιο χώρο νηπιαγωγείου, αντικαταστάσεις σπασμένων αγωγών ύδρευσης, αίτημα για τοποθέτηση  λαμπτήρων , διάνοιξη ρέματος, πρόταση για δημιουργία δρόμου για πεζοπορία, αποκατάσταση πεζοδρομίου, τσιμεντόστρωση δημοτικού χωματόδρομου, λιμνάζοντα νερά σε δρόμο, αποκατάσταση δρόμου με λακκούβες, αύλακα με απόβλητα σε οικίες, ασφαλτόστρωση δρόμου, κατεδάφιση κτιρίου λόγω φθορών σε ιδιωτική οικεία, αποκατάσταση σπασμένων κολωνακίων και πλακιδίων, οριοθέτηση ρέματος, πλακόστρωση δρόμου  κ.α.


3.    Στη Δ/νση  Περιβάλλοντος  4 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν καθαρισμό οικοπέδων  και δένδρων.
4.    Στη Δ/νση ΔΕΥΑ 4 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν: έλλειψη πίεσης νερού, άσκοπη σπατάλη νερού σε κοινόχρηστο χώρο, βουλωμένο φρεάτιο με λύματα.
5.    Στο Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας  Γενιάς (ΔΑΚ Αγρινίου) διαμεσολάβηση που αφορούσε  σε ωράριο ηλεκτροφωτισμού στο στάδιο Αγρινίου.
6.    Στη κοινωφελή Επιχείρηση (Κ.Ε.Δ.Α) Δήμου Αγρινίου που αφορούσε σε εξόφληση υποχρεώσεων από την Κ.Ε.Δ.Α. ως επίσης και απάντηση για υποχρεώσεις κοινωφελούς επιχείρησης πρώην Δήμου.
7.    Στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 4 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν: καταπάτηση πρασίνου  (γκαζόν) , επίθεση αδέσποτων σκυλιών κ.α.
8.    Στη Δημοτική Αστυνομία 10 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν: κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, παράνομη στάθμευση, κλειστή οδό με ζαρντινιέρες κ.α.
9.    Στη Υπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 4 διαμεσολαβήσεις που αφορούσαν: κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, καταπάτηση οικοπέδου κ.α.
10.        Υπηρεσία Κοιμητηρίου 1, διαμεσολάβηση που αφορούσε  παραχώρηση οικογενειακού τάφου .
11.        Δνση Οικονομικών  Υπηρεσιών 2 που αφορούσαν ,επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν και μη αναγνώριση οφειλής.
    Σύσταση σε ιδιώτη για καθαρισμό  ιδιοκτησίας του  στην οποίο έχουν δημιουργηθεί εστίες μόλυνσης, στο κέντρο της Πόλης  μέσω του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αγρινίου.
   ΄Ολες οι διαμεσολαβήσεις , χωρίς τα προσωπικά δεδομένα είναι ανηρτημένες στο ιστοσελίδα του συμπαραστάτη του Δημότη.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα ο Συμπαραστάτης του Δημότη δέχθηκε αιτήσεις για διαμεσολάβηση και όχι καταγγελίες για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου.
   Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Συμπαραστάτης δέχθηκε και προφορικές καταγγελίες τις οποίες διερεύνησε ατύπως χωρίς ουσιαστικά να έχουν βασιμότητα, πλην δύο περιπτώσεων που αφορούσαν πράξεις νομής και κατοχής δημοτικών εκτάσεων  τις  οποίες διερευνά η Πολεοδομία.
   Πρέπει να τονισθεί ότι ο Συμπαραστάτης σε αρκετές περιπτώσεις καταγγελιών δημοτών κατά υπηρεσιών  του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και υπηρεσιών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διαμεσολάβησε ατύπως ιδίως με τον συμπαραστάτη της Περιφέρειας προκειμένου να διευκολύνει του δημότες στην επίλυση των προβλημάτων τους.
             
   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
   Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα λειτουργία του και επειδή έχει ειπωθεί ότι ο Συμπαραστάτης είναι άλλος ένας γραφειοκρατικός θεσμός ,οφείλουμε  να τονίσουμε  ότι ο Συμπαραστάτης του Δήμου Αγρινίου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσείσει την άποψη αυτή, ενεργώντας μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα μιας καταγγελίας επισκεπτόμαστε τις υπηρεσίες του Δήμου και ενημερωνόμαστε αποφεύγοντας έτσι την γραφειοκρατία αλλά και τον ετεροχρονισμό της επίλυσης των προβλημάτων μέσω των αιτήσεων που μας υποβάλλονται για διαμεσολάβηση. Σ’ αυτό μας βοηθά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου, πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι εγκατεστημένες στο κέντρο της Πόλης. Προκειμένου δε να έχουμε τη δυνατότητα να διαμεσολαβούμε και για αιτήσεις που μας υποβάλλονται από Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες   αποστείλαμε έγγραφο με το οποίο καλούσαμε τους Προέδρους  των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων να κληθούμε  σε συνεδριάσεις των συμβουλίων τους για να προβούμε σε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του θεσμού του Συμπαραστάτη, αναμένουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες τους.
  ΄Εχουμε προβεί στην  επεξεργασία των διαμεσολαβήσεων μας  αφαιρώντας  απ’ αυτές στοιχεία προσωπικών δεδομένων και ακολούθως σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής του Δήμου τις αναρτήσαμε  στο διαδίκτυο για πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών.
   ‘Όπως  προαναγγείλαμε στην προηγούμενη έκθεση πεπραγμένων μας  ,  πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου με Θέμα : Ο Θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη ( Θεσμικό πλαίσιο, εμπειρίες ,προκλήσεις, προοπτικές ) και οι ανεξάρτητες αρχές εν γένει στην Υπηρεσία των Πολιτών . Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Αγρινίου, τον Δικηγορικό Σύλλογο  και τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Εισαγγελέας Αγρινίου ο οποίος ανέπτυξε το θέμα : Οι ανεξάρτητες αρχές και η συμβολή τους στην απονομή της Δικαιοσύνης, Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος ,ανέπτυξε το θέμα : Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των δημοτών με τους Δήμους και ο Συνήγορος του Πολίτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Φαλτσέτος ανέπτυξε το θέμα : Η συμβολή του συμπαραστάτη του πολίτη της Περιφέρειας  στις καταγγελίες των Δημοτών σε σχέση με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
   Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των Δικαστικών , Αστυνομικών και Δημοτικών Αρχών , ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου , νομικοί της Πόλης, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Αιτωλ/νίας και απλοί πολίτες.  
  Τέλος να τονίσουμε ότι  ο Συμπαραστάτης του Δημότη  υπέβαλε προς τον Δήμαρχο Αγρινίου με κοινοποίηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου την με αριθ. 1/2016 ειδική πρόταση του με αριθ. πρωτ. 75/23-9-2016 όπως προβλέπεται στο άρθρ. 77 παρ.5 Ν. 3850/2010, με την οποία συμφωνεί απολύτως το γραφείο Νομικών Συμβούλων με σχετικό έγγραφό του αριθ. 58478/21-9-2016 και η οποίο αφορά καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους.

                   ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Για να είναι ολοκληρωμένη η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία σχεδιασμού για το μέλλον ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του θεσμού.
1)    Ο Συμπαραστάτης και τη νέα χρονιά θα επιχειρεί να προωθεί τον θεσμό μέσω των μέσων ενημέρωσης.
2)    Σταδιακά θα επιδιώξει να επισκεφθεί  τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου και σε συνεργασία με τους Προέδρους αυτών να  ενημερώσει τους δημότες για το θεσμό.
3)    Θα συνδιοργανώσει  σε συνεργασία με το Δίκτυο Συμπαραστατών και λοιπούς φορείς της Πόλης ημερίδα σχετικά με την κωλυσιεργία των Υπηρεσιών στην επίλυση των προβλημάτων των Πολιτών   στην  οποία θα κληθούν  η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, καθηγητές Δημοσίου Δικαίου Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και εκλεγμένοι συμπαραστάτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνδημότες μας και για την λειτουργία του θεσμού .
4)     Θα αξιοποιήσει τις ειδικές προτάσεις που επεξεργάζεται το δίκτυο συμπαραστατών και οι οποίες είναι νομικά θωρακισμένες προκειμένου να τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου  προς συζήτηση.
5)     Και τέλος στο αμέσως επόμενο διάστημα σε συνεννόηση με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο θα προβεί σε σύσκεψη προκειμένου να ενημερωθούν οι Επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός του Δήμου για την δυνατότητα που τους παρέχει ο Συμπαραστάτης του Δημότη στα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν με τι υπηρεσίες του Δήμου . καταρτίζοντας σχετικό φυλλάδιο ενημέρωσης.

   Εν τέλει ανεξάρτητα από τα παραπάνω ο Συμπαραστάτης του Δημότη  θα συνεχίσει να έχει την καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, θα συνεχίσει να παρίσταται σε εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις  των εργαζομένων και να δηλώνει αλληλέγγυος στην διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους (όπως έπραξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα) και γενικώς με κάθε τρόπο θα διαφυλάσσει την ανεξαρτησία του προκειμένου να εμπεδωθεί περαιτέρω στο πρόσωπό του η εμπιστοσύνη των Δημοτών.
   Καταθέτουμε αυτή την πρόταση με την επισήμανση , ότι κάθε σχόλιο και κριτική είναι όχι απλώς ευπρόσδεκτα, αλλά  και επιδιωκόμενα, ενόψει της δημόσιας συζήτησης    που κάθε ετήσια έκθεση πρέπει να προκαλεί.
Αγρίνιο  6 Φεβρουαρίου 2017
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του
Δήμου Αγρινίου

Κων/νος Χειμώνας