«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 10-10-2016

Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης για την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, για να συμμετάσχει, στις εργασίες της 119ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που θα πραγματοποιηθεί στις 10-13 Οκτωβρίου 2016.

Όπως κάθε χρόνο, η Ολομέλεια του Οκτωβρίου γίνεται παράλληλα με τη διοργάνωση από την Επιτροπή των Περιφερειών της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και...
των Πόλεων (γνωστής και ως Ημέρες Ελεύθερης Πρόσβασης – OpenDays), μιας ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης πολιτικής επικοινωνίας, κατά την οποία θεσμοί της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενοι φορείς, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, και για τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στην καλή διακυβέρνηση της ΕΕ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό τετραήμερο, καθώς το 2016 είναι µια κρίσιμη χρονιά για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής, αφού πέραν της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, εντατικοποιείται ο διάλογος και ο προβληματισμός για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020» τονίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπληρώνει: «Η Πολιτική Συνοχής είναι η πιο ορατή πηγή στην ΕΕ για αλληλεγγύη, και δεδομένου ότι υλοποιείται στις Περιφέρειες, αποτελεί επίσης ένα βασικό εργαλείο για να έρχεται η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της. Η οικονομική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στις Περιφέρειες της Ευρώπης και έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά και μεταξύ των περιφερειών στο εσωτερικό των κρατών μελών, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εντός των κρατών μελών. Ένα επιπλέον ζήτημα είναι η τρέχουσα κρίση των προσφύγων, η οποία αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, ένα επαναλαμβανόμενο θέμα που επισημαίνεται από όλους τους φορείς, που εμπλέκονται στη διαχείριση της Πολιτικής Συνοχής, είναι το θέμα της απλούστευσης της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020.».

Κατά την σημερινή πρώτη ημέρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα γίνει η επίσημη έναρξη της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, που φέτος έχει ως θέμα «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για µια Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη», με τη συμμετοχή των Corina Creţu (Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής), Markku Markkula (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών), Ramón Luis Valcárcel Siso (Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και Anton Marcinčin (πληρεξούσιος της σλοβακικής Προεδρίας της ΕΕ για τη στήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών) και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της ΕτΠ.

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας της ΕτΠ, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα διευθύνει στις εργασίες της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατικής-Ιονίου» της ΕτΠ, της οποίας είναι Πρόεδρος, με βασικό αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) και την εφαρμογή του Προγράμματος Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 (ADRION).

Στην συνεδρία της Ολομέλειας της ΕτΠ στις 11 και 12 Οκτωβρίου, θα υπάρξει συζήτηση με την Danuta Maria Hübner (Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) με θέμα «Προβληματισμοί σχετικά με την ΕΕ - Το παρόν και το μέλλον», ενώ θα συζητηθούν και 14 γνωμοδοτήσεις και 3 ψηφίσματα, από τα οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γνωμοδοτήσεις: «Απλοποίηση των ΕΔΕΤ από τη σκοπιά των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών», «Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων», «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», «Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων» και «Εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα ·– Μια εδαφική προσέγγιση της COP22 στο Μαρακές», καθώς και τα ψηφίσματα: «Ενδιάμεση επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου» και «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2016 και ενόψει της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2017».

Επίσης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου ο κ. Κατσιφάρας θα συμμετάσχει στην καθιερωμένη ετήσια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών COTER (Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ) της Επιτροπής των Περιφερειών και REGI (Περιφερειακή Ανάπτυξη)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τα μέλη των δύο αυτών επιτροπών θα συζητήσουν με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, για τα πρώτα πορίσματα της υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΔΕΤ 2014-2020, ενόψει της προσανατολισμένης στην απόδοση και στα αποτελέσματα προσέγγισης, καθώς και για τις βασικές προκλήσεις για την τρέχουσα και τη μελλοντική Πολιτική Συνοχής.

Τέλος, το πρωί της Πέμπτης 13 Οκτωβρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, στην εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή COTER της ΕτΠ, της οποία ο κ. Κατσιφάρας είναι μέλος, με θέμα «Αξιολόγηση Αστικών Επιπτώσεων – Ένα εργαλείο για να κάνουμε καλύτερους νόμους» καθώς και στην εκδήλωση που διοργανώνων από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) και η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) με θέμα «Ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ», με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου.

***
Η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου απαραίτητη για τον έλεγχο της βρουκέλλωσης

Η ενημέρωση των πολιτών και των φορέων της περιοχής σχετικά με τις πολλαπλές διαστάσεις του νοσήματος στο ζωικό κεφάλαιο και τον ανθρώπινο πληθυσμό, ήταν ο σκοπός της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα για την «Βρουκέλλωση».
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και τη συνεργασία του Δήμου Καλαβρύτων.
Κατά την εκδήλωση, αυτό που κατέστη σαφές από τις ομιλίες, είναι πως για τον έλεγχο του νοσήματος στον άνθρωπο, πλην των μέσων προφύλαξης, είναι απαραίτητη η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Κώστας Μητρόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα, καθώς και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς.
Παρέστησαν επίσης, ο Αντώνης Χαροκόπος, Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σταύρος Βέρρας, Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των Δρ Δημήτρη Δανίκα, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  ΠΔΕ, Δρ Ρεγγίνα Βώρου, από το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Δρ Κώστα Μηλιου από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΔΕ και Γεωργίου Δούγα από το Γραφείο Ζωονόσων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Παράλληλα, έγινε και συζήτηση υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρου Νασιώτη, Ιατρού Καρδιολόγου, Διευθυντή Καρδιολογίας Γενικού Νοσοκομείου Καλαβρύτων.
Στο διάλογο που ακολούθησε κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις από φορείς του Δήμου Καλαβρύτων, όπως η ΕΑΣ Καλαβρύτων που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή κ. Παπαδόπουλο, το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, αλλά κυρίως κτηνοτρόφους της περιοχής και πολίτες.

***

Στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Συμπαραστατών ο Γεώργιος Φαλτσέτος

Στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, συμμετείχε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος Φαλτσέτος.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Φαλτσέτος μίλησε για την βελτίωση των εγγενών δυσλειτουργιών και την οργάνωση του «Δικτύου των Συμπαραστατών, σημειώνοντας πως με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση θα βελτιωθεί προς το συμφέρον του πολίτη αλλά και της διοίκησης.  
«Ο θεσμός του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη είναι ένας δημοκρατικός θεσμός στα πλαίσια του Δήμου και της Περιφέρειας. Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Συμπαραστάτης δεν ασκεί διοίκηση ούτε είναι τμήμα της διοίκησης αλλά είναι ένα όργανο εσωτερικής και επιτόπιας καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης» και συμπληρώνοντας ο Γ. Φαλτσέτος σημείωσε:
«Ο θεσμός είναι σχετικά νέος και δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Αιτία αυτού του φαινομένου είναι: α) η διστακτικότητα του πολιτικού συστήματος (δήμων και περιφερειών) απέναντι στο θεσμό, με αποτέλεσμα σε πολλούς δήμους και περιφέρειες της χώρας να μην έχουν εκλεγεί ακόμα Δημοτικοί ή Περιφερειακοί Συμπαραστάτες, β) η επιφυλακτικότητα των πολιτών, γιατί αντιμετωπίζουν τον θεσμό ως ένα τμήμα του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου ή της Περιφέρειας, γ) οι οργανωτικές ελλείψεις, όπως επαρκής στελέχωση των γραφείων των συμπαραστατών με εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. με νομική κατάρτιση για όσους δεν είναι νομικοί) αλλά ακόμη και στέγαση των συμπαραστατών σε αυτοτελές γραφείο (υπάρχουν συμπαραστάτες που δεν έχουν ακόμη  γραφείο αλλά συστεγάζονται με διάφορες υπηρεσίες) και δ) ανεπαρκής ενημέρωση του κοινού για τη δράση των Συμπαραστατών αλλά και για τα αποτελέσματα της δράσης αυτών».
Κατά την εκδήλωση ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης Αττικής Βασίλης Σωτηρόπουλος διατυπώνοντας ορισμένες από τις βασικές προτάσεις του Δικτύου Συμπαραστατών, δηλαδή τη δυνατότητα εκλογής Συμπαραστάτη σε νησιωτικούς ή ορεινούς δήμους, κάτω των 20.000 κατοίκων, την εκλογή με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων συμβούλων του δημοτικού/ περιφερειακού συμβουλίου, τη δέσμευση των υπηρεσιών, ώστε να απαντούν εντός ευλόγου χρόνου εγγράφως στον Συμπαραστάτη, τόσο πριν (αρχικό ερώτημα) όσο και μετά τις προτάσεις θεραπείας του προβλήματος.
Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης έγινε απολογισμός δράσης της Συντονιστικής του δικτύου ,σταχυολογήθηκαν οι προτάσεις του δικτύου για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού και ενεκρίθη ομόφωνα η επίσημη νομική μορφή του  Δικτύου Συμπαραστατών κατ' εφαρμογή σχετικής σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, υπογράφηκε ή ιδρυτική πράξη για τη σύσταση του Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών σωματειακής μορφής, καθώς  και το καταστατικό που θα ορίζει τους σκοπούς του Δικτύου.
Η Συνδιάσκεψη τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι  των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, παρέστησαν και απηύθυναν  χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ Κωστής Χατζηδάκης, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, η εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής Μαρία Θελερίτη Μαρία, βουλευτής Κορίνθιας ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Γιάννης Θεωνάς ΣΥΡΙΖΑ, από την Δημοκρατική Συμπαράταξη ο βουλευτής Γιάννης Κουτσούκος, από το Ποτάμι ο βουλευτής Γιώργος Αμυράς, από τους ΑΝΕΛ ο βουλευτής Κώστας Κατσίκης, καθώς και ο τ. Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης. Επίσης, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος  Σωφρόνης, ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος  και ο πρόεδρος της Ένωσης Γενικών και Εκτελεστικών Γραμματέων Δήμων και Περιφερειών, κ. Ραπτάκης.