«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Ενημερώσεις από τη Λαϊκή Συσπείρωση Αγρινίου

 Τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στη συζήτηση για τους δασικούς χάρτες.

  Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και τον τρόπο πουαυτοί εφαρμόζονται, είναι πως αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της «πράσινης» ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη2020» που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άλλωστε έπραξαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ( ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.). Έχουν στόχο να συμβάλλουν – μαζί με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούς ψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές – στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη,ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» και «βιώσιμης» οικονομίας...

 

Έτσι, λοιπόν, με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει τοξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρόεπενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με τοκτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν ναγίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας καιη χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ.).

 

Την ίδια στιγμή, όμως, στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» απόδεκάδεςχιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτεςγηςμικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους, αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση τουχαρακτήρα των μικρών κλήρων τους. Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνοαλλά και εκτάσεις με σπίτια που έχουν οικοδομηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίεςαποτυπώνονται ως δασικές και οι νόμιμοι κάτοχοι τους καλούνται να επιδοθούν σε έναπολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις - αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό τωνιδιοκτησιών τους ως δασικών.

 

Υπόψη ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με τηναμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερακαλλιεργούνται, και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός

τους μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής καλλιέργειας, ή τη μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις πουβοσκίζονται, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων - επιδοτήσεων, που έλαβαν στοπαρελθόν.Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου,δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται για όλους αυτούς να είναι δυσβάσταχτο παρά τη μείωσή του στο μισό που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες καιεργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθειαανάκτησης της γης τους που σε δεύτεροχρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλωνεπενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει,αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.Είναι λογικό εφ΄ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχριτώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστιαπροβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών των αγροτών και τωνκτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από τηνεκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις πουνόμιμα δικαιούνται.

 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνικήιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν ναλειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών ορισμένων. Θεωρούμε,επίσης, ότι επιχειρείται σήμερα μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσειςανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος τωνμικροϊδιοκτητών γης αλλά και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και να διευκολυνθείη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια.

 

Στη συνέχεια καταθέσαμε και ένα πλαίσιο αιτημάτων τα οποία βασίζονται σε αποφάσεις που έχουν πάρει ομοσπονδίες αγροτών και καλέσαμε το Δήμο να τα υιοθετήσει: 

 

1.Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιοδημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστικήευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούςχάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις πουήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και νααναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθείαναδασωτέες.

 

2.Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων μεγαλύτερο από τους έξι μήνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και λόγω των δυσκολιών πουπροκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναιμετανάστες στο εξωτερικό.

 

3.Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ωςεργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέριασε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.

 

4.Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων τωνμεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.

 

5.Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψειςδασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικέςυπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

 

6.Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες απόπυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομεςαλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.

 

7.Ο  Δήμοςμας  να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε ναδιευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία τωνενστάσεων κλπ..

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 Παπανικολάου Τιμολέων                                                                                      Καρνάβιας Ιωάννης 

 

***

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΠΟ:

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΙΜΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΝΑΒΙΑ

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2021 το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.

«Με βάση την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτ/νίας,που απαιτεί να παρθεί τώρα πίσω η δίωξη των αγωνιζόμενων αγροτών:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στέκεται στο πλευρό της μικρομεσαίας αγροτιάς και στηρίζει τα δίκαιααιτήματά της και ζητάει να παρθεί πίσω η δίωξη των αγωνιζόμενων αγροτών που συμμετείχαν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των φτωχών αγροτών σε όλη τη χώρα το Φλεβάρη του 2019, που για μια ακόμα φορά βγήκαν αποφασιστικά στο δρόμο του αγώνα διεκδικώντας την επιβίωσή τους, το δικαίωμά τους να συνεχίσουν να παραμένουν στα χωριά τους, να καλλιεργούν τη γη. Για να μπορούν να ζήσουν οι ίδιοι, οι οικογένειες και τα παιδιά τους μια ανθρώπινη ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

·         Απαιτούμε να σταματήσουν άμεσα οι δικαστικές διώξεις σε βάρος των αγωνιστών αγροτών, όλων όσων αντιστέκονται στην αντιλαϊκή λαίλαπα και βαρβαρότητα που ζούμε.

·         Η συνδικαλιστική οργάνωση και δράση είναι δικαίωμά τους, που το έχουμε κατακτήσει με τους αγώνες τους διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς.

·         Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.»