«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Γιά το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στα Δαφνοζώναρας Αχελώου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

Καυκάσου 62, Τηλ. 6977 914 557, 113 63 - ΑΘΗΝΑ

Email: koilada.ax@gmail.com

Αθήνα, 2  Μαρτίου 2021

 Προς: 

κ. Αθανασία Λαζάρου - Δήμα

Γενική Διευθύντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

·          Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κων/νο Σκρέκα

·          Υφυπουργό Προστασίας του Περιβάλοντος, κ. Γιώργο Αμυρά

·          Γενικό Γραμματέα Φσυικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κων/νο Αραβώση

 

Κυρία Λαζάρου,

  Όπως γνωρίζετε η Υπηρεσία σας διενήργησε έλεγχο στο Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στα Δαφνοζώναρας Αχελώου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στις 6 Μαρτίου 2019. Διαπιστώθηκαν σωρείες πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας και κλήθηκε η εταιρεία να απολογηθεί με...

την υπ. αριθμ. 83179/6993/19-09-2019 έγγραφό σας. Στη συνέχεια συντάχθηκε από την υπηρεσία σας Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με την οποία βεβαιώθηκε μεγάλος αριθμός παραβάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο ίδρυσης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ν.2947/2001).

Έκτοτε δυστυχώς, δεν λάβαμε καμία ενημέρωση για την προβλεπόμενη εκ του νόμου έκδοση απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρόλο που σας έχουμε υπενθυμίσει το ζήτημα τόσο προφορικά όσο και γραπτά.

Δεδομένου ότι:

1)     Για το συγκεκριμένο έργο έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα και από πολλές υπηρεσίες ελέγχου, περιλαμβανομένης και της δικής σας στο παρελθόν, ότι παραβίασε την περιβαλλοντική νομοθεσία,

2)     Όσον καιρό καθυστερεί στο γραφείο σας η απόφαση επιβολής προστίμου, τόσο μεγαλώνει η ζημιά στο οικοσύστημα και στο περιβάλλον επειδή μπορεί να συνεχίζουν παρόμοιες εταιρίες να δρουν με τέτοιο τρόπο,

3)     Όσον καιρό καθυστερεί στο γραφείο σας η απόφαση επιβολής προστίμου, τόσο ζημιώνεται και το δημόσιο ταμείο αφού δεν εισπράττεται το αναλογούν ποσό του προστίμου,

4)     Οι ευθύνες για τα παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται να βαρύνουν προσωπικά εσάς, αφού είστε αποκλειστικά αρμόδια για την υπογραφή των προστίμων,

5)     Τέτοιες παραλείψεις ή παρατεταμένες καθυστερήσεις στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων ή ακόμη και μειώσεις των κυρώσεων αυτών, πέρα από τους κινδύνους που προκαλούν για το περιβάλλον και την οικονομία, έχουν επίσης διερευνηθεί στο παρελθόν, σε παρεμφερείς περιπτώσεις, ως πιθανά διοικητικά ή και ποινικά ακόμη παραπτώματα, διαδικασία που όμως δεν θα πρέπει να υφίσταται κανείς ευσυνείδητος δημόσιος λειτουργός, εξαιτίας καταστάσεων που δεν εξαρτώνται από τη βούλησή του.

 

Παρακαλούμε επομένως θερμά, να επιληφθείτε άμεσα για το θέμα και να προχωρήσετε στις ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές σας.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ                                       ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

 

***

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καυκάσου αρ. 62 ΤΚ 11363 τηλ. 6977914557 email: koilada.ax@gmail.com) κι’ εκπροσωπείται νόμιμα – Αριθμός Μητρώου Πρωτοδικείου Αθηνών Α.Μ. 31898/Διάταξη 533/26.10.2017 Ειρηνοδικείου Αθηνών.

__________________

Α) 1. Η Προϊσταμένη του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το α.π.οικ.148434/30.04.2015 έγγραφό της, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 1), διαβίβασε το φάκελο τροποποίησης και ανανέωσης των αποφάσεων Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρα – Σανίδι, επί του ποταμού Αχελώου στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγράφων, Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας». Αποδέκτες του εγγράφου αυτού ήταν, μεταξύ άλλων, η Δ/νση Δασών Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ζήτησε από τους αποδέκτες να γνωμοδοτήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στο αίτημα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την τροποποίηση και ανανέωση των ΑΕΠΟ του έργου Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρα – Σανίδι επί του ποταμού Αχελώου.

2. Η αποδέκτρια του πιο πάνω εγγράφου Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με το α.π. 61558/1162/21.05.2015 έγγραφό της, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 2), διαβίβασε το αίτημα, με το σχετικό φάκελο, στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας.

3. Το Δασαρχείο Αμφιλοχίας υπέβαλε στη Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας την με α.π. 129718/26.08.2016 θετική γνωμοδότηση της, την οποία συνυποβάλλουμε (σχ. 3).

4. Η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με το α.π. 165081/03. 10.2016 έγγραφό της, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 4), διαφώνησε, και μάλιστα με αρνητική κριτική, με τη θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας και γνωμοδότησε αρνητικά.

5. Ο δασολόγος Γεώργιος Δημητριάδης υπέβαλε στη Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας την αναφορά του, η οποία έλαβε α.π. 164019/30.09.2016. Πρόκειται για την «Αναφορά για τις υποθέσεις του έργου ΜΗΥΕ στη θέση Δαφνοζωνάρα – Σανίδι της εταιρείας ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ». Την αναφορά αυτή την συνυποβάλλουμε (σχ. 5).

6. Η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με το α.π. 164470/30.9.2016 έγγραφό της, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 6), απέστειλε την αναφορά του δασολόγου Γ. Δημητριάδη στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας και στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

7. Το Δασαρχείο Αμφιλοχίας απάντησε στο πιο πάνω έγγραφο με το α.π. 191404/24.10.2016 έγγραφό του, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 7). Αποδέκτες του είναι η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας. Έχει ως θέμα: Αναφορά για τις υποθέσεις του έργου ΜΥΕ στη θέση Δαφνοζωνάρα – Σανίδι της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Β) Η ανάγνωση των εγγράφων, που αναφέρθηκαν, προκάλεσε σε μας ερώτημα, το οποίο εξωτερικεύουμε: Τι, τέλος πάντων, συμβαίνει με το Δασαρχείο Αμφιλοχίας; Έχουμε τη γνώμη ότι υφίστανται ποινικού ενδιαφέροντος πράξεις και παραλείψεις, των αρμοδίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα:

1. Το Δασαρχείο Αμφιλοχίας γνωμοδότησε θετικά για το αίτημα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ τροποποίησης και ανανέωσης των αποφάσεων περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΜΥΕ Δαφνοζωνάρα – Σανίδι.

2. Η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με το α.π. 165081/03. 10.2016 έγγραφό της γνωμοδότησε αρνητικά, κατακεραυνώνοντας την οργανική μονάδα της, Δασαρχείο Αμφιλοχίας. Συγκεκριμένα, επεσήμανε τα εξής:

α. Ενώ εγκρίθηκε με βάση την ειδική τεχνική μελέτη εφαρμογής του φορέα του έργου η διαχείριση της περίσσειας χωματισμών σε συγκεκριμένους χώρους, τα υλικά από την εκσκαφή, τελικά, εναποτέθηκαν σε άλλες εκτάσεις χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και χωρίς άδεια επέμβασης από την αρμόδια αρχή. Παραβιάστηκε, έτσι, ο όρος 15.4 της με αρ. οικ. 110417/05.10.2000 ΚΥΑ  Ε.Π.Ο., την οποία συνυποβάλλουμε (σχ. 8). Μάλιστα, αφού δεν ζητήθηκε η άδεια επέμβασης, δεν εξετάστηκε ο χαρακτήρας των εκτάσεων κι’ έτσι δεν ζητήθηκε η έγκριση επέμβασης από το αρμόδιο όργανο.

β. Αφού εκτελέστηκε το έργο με παράνομη χρήση εκτάσεων για την εναπόθεση των εκσκαφών, ζητήθηκε από τον Φορέα του έργου και εκδόθηκε η 119047/16.8.2016 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αμφιλοχίας, την οποία συνυποβάλλουμε (σχ. 9) με αποτέλεσμα άλλα τμήματα εναπόθεσης υλικών χαρακτηρίζονται δάσος κι’ άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις να κηρυχθούν αναδασωτέα. Διαφώνησε, έτσι, η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας με την ΜΠΕ του έργου ότι «οι χώροι απόθεσης βρίσκονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις (πρώην εργοστασιακές εκτάσεις) με παλαιές γεωργικές καλλιέργειες».

γ. Κατά την αυτοψία, που πραγματοποίησε η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, διαπιστώθηκε ότι:

«α) το τμήμα ΙΙΙ δεν είναι δάσος, όπως έχει χαρακτηριστεί, αλλά είναι πλήρως εκχερσωμένο με υλικά απόθεσης και έχει γίνει η αποκατάστασή του με ποώδη βλάστηση, β) τα τμήματα IV και V έχουν απολέσει τον δασικό χαρακτήρα τους στη μεγαλύτερή τους έκταση και γ) οι εκτάσεις που τελούν υπό καθεστώς κήρυξής τους ως αναδασωτέα, αποκαταστάθηκαν με ποώδη βλάστηση. Θα πρέπει βεβαίως να αναφέρουμε ότι κατά την αυτοψία μας στην έκταση διαπιστώσαμε νοτίως του τμήματος VIII και δυτικώς του τμήματος Χ της πράξης χαρακτηρισμού, υπάρχουν τμήματα εμβαδού 11.830 τ.μ. και 11.451,11 τ.μ. που έχουν απολέσει τον δασικό χαρακτήρα τους, δεν περιλαμβάνονται εντός της πράξης χαρακτηρισμού, έχουν καλυφθεί με υλικά εκσκαφής και έχουν αποκατασταθεί με ποώδη βλάστηση. Συνεπώς, διαπιστώνουμε στις ανωτέρω περιπτώσεις μη νόμιμη αλλαγή του χαρακτήρα της έκτασης. Κατά την αυτοψία διαπιστώσαμε ότι στις ανωτέρω εκτάσεις βόσκουν κτηνοτροφικά ζώα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το αίτημα της εταιρείας για τροποποίηση και ανανέωση των Α.Ε.Π.Ο. και συνεπώς και έγκρισης επέμβασης, αφορά έργα (χώροι απόθεσης της περίσσειας εκσκαφών) που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς καμία άδεια από την αρμόδια δασική αρχή παραβιάζοντας τη δασική νομοθεσία περιβαλλοντικούς όρους της Α.Ε.Π.Ο. Επιπλέον σύμφωνα με το Κεφάλαιο Έκτο και τα άρθρα 45 έως 61 του Ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρα 36 του Ν. 4280/2014, οι αποθέσεις υλικών εκσκαφής δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπτές επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Κατά της αρ. πρωτ. 119047/16-08-2016 Πράξης Χαρακτηρισμού Δασάρχη Αμφιλοχίας έχει ασκηθεί η αρ. πρωτ. 164134/30-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΛΞΟΡΙΦ-ΝΨΙ) Προσφυγή ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε αρνητικά για το έργο, διαφωνώντας με τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, διότι παρόλο που διαπίστωσε τις εν λέγω παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, εισηγήθηκε τελικώς θετικά.»

δ. Και το συμπεράσμα:

«Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ»

3. Η με α.π. 119047/16.8.2016 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αμφιλοχίας προκάλεσε την έρευνα. Την πραγματοποίησε ο δασολόγος Γεώργιος Δημητριάδης, ο οποίος σύνταξε την σχετική αναφορά του προς την Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με αυτήν:

α. Επισημαίνεται το παράδοξο εντός της πράξης χαρακτηρισμού
να υπάρχουν δύο άλλες πράξεις χαρακτηρισμού - οι με α.π. 1545/23.4.2008 και η 2251/4.6.2009 του ίδιου Δασαρχείου - οι οποίες παραβλέφθηκαν. Το παράδοξο έγκειται στον χαρακτηρισμό χαρακτηρισμένων εκτάσεων, χωρίς να έχουν ανακληθεί προηγουμένως οι πρότερες πράξεις. Αναληθώς, έτσι, λέγεται με την έκθεση φωτοερμηνείας και εισήγησης του Αναπληρωτή Δασάρχη Αμφιλοχίας ότι «αφού διερεύνησα το σχετικό αρχείο της υπηρεσίας μας». Παράβλεψε τις προηγούμενες πράξεις χαρακτηρισμού, αν και ήταν το Δασαρχείο Αμφιλοχίας ενημερωμένο για τις παλιές πράξεις χαρακτηρισμού «διότι στάλθηκαν σε ψηφιακή μορφή οι πράξεις χαρακτηρισμού των Δασαρχείων από τον Βλάχο Σπυρίδωνα (…), ουδείς έλεγχος πραγματοποιήθηκε με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ξανά εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί στο παρελθόν, πολλές εξ αυτών μάλιστα με διαφορετικό χαρακτήρα».

β. Στην έκθεση φωτοερμηνείας και στην εισήγηση αναφέρεται ότι «Αφού διενεργήθηκε αυτοψία …», οι εκτάσεις της πράξης χαρακτηρισμού χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με τους ορθοφωτοχάρτες του έτους 2007 και όχι με βάση την παρούσα, σημερινή κατάσταση, με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάσος (τμήματα IV και V), που εδώ και χρόνια δεν έχουν καθόλου δασική βλάστηση, χρησιμοποιήθηκαν για αποθέσεις της περίσσειας υλικών χωματισμών.

γ. Λέγεται με την έκθεση φωτοερμηνείας και την εισήγηση ότι δεν βρέθηκαν Α/Φ έτους 1985, όμως, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ζευγών Α/Φ 1985. Είχε αυτό ως συνέπεια «την πρόταση για άσκηση προσφυγής για δεκαεπτά (17) τμήματα εντός της νεώτερης πράξης χαρακτηρισμού.

δ. Ως προς την (θετική) γνωμοδότηση του έργου η αναφορά διαλαμβάνει τα εξής:

i. Το έργο λειτούργησε εδώ και χρόνια «παραβιάζοντας τη δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία – τους όρους 15-4 της 110417/5.10.2000 ΚΥΑ ΕΠΟ – διότι οι αποθέσεις των υλικών πραγματοποιήθηκαν σε εκτάσεις δίχως να εξεταστεί ο χαρακτήρας τους και χωρίς να ζητηθεί και να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από το αρμόδιο όργανο (το Δασαρχείο Αμφιλοχίας).

ii. Η πράξη χαρακτηρισμού προηγήθηκε της γνωμοδότησης και διαπιστώθηκε από τον Αναπληρωτή Δασάρχη Αμφιλοχίας η μη νόμιμη αλλαγή του χαρακτήρα εκτάσεων (τμήματα VIII και Χ).

iii. Η εταιρεία (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) δεν τοποθέτησε την περίσσεια των υλικών εκσκαφής εντός των χώρων που νομίμως αδειοδοτήθηκαν, αλλά σε άλλες διαφορετικές από τους εγκεκριμένους χώρους, σε «ιδιόκτητους χώρους», όπως χαρακτηρίζονται στη ΜΠΕ, πλησίον του φράγματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 61 του Ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν με το 36 του Ν. 4280/2014, οι αποθέσεις υλικών εκσκαφής δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπτές επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

iv. Και το συμπέρασμα: Παρ’ όλα αυτά, τα οποία είναι εμφανή, το Δασαρχείο Αμφιλοχίας γνωμοδότησε θετικά για το έργο.

Σημείωση: Η ευθύνη ελέγχου της νομιμότητας στην περιοχή του έργου είναι του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, όπως δηλώνεται και με το 92079/11.6.2020 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας.

4. Η πιο πάνω αναφορά διαβιβάστηκε στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας, με το 164470/30.9.2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας Και αυτό, το Δασαρχείο Αμφιλοχίας, απάντησε με το α.π. 191404/24.10.2016. Σύμφωνα με αυτό:

α. Το «κομπιούτερ» δεν είχε «ενημερωθεί» για τις πράξεις χαρακτηρισμού που υπήρχαν. (!!)

β. Η αυτοψία έγινε από τον Δασοφύλακα της περιοχής «και από τον υπογράφοντα σε βασικά σημεία καταγράφηκαν προσωπικές του απόψεις και κρίσεις». (!!)

γ. Όσον αφορά το ζεύγος των Α/Φ του 1985, δεν υπήρχαν στην υπηρεσία τους «τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή» και εν πάση περιπτώσει το ζεύγος ΑΦ «αποτελεί βοηθητικό στοιχείο και επί του πρακτέου δεν επηρέασε καθόλου τη φωτοερμηνεία σε ό,τι αφορά την αλλαγή ή μη των χρήσεων. (!!)

δ. Ως προς την 129718/28.8.2016 γνωμοδότησή τους, «Ο συνάδελφος Παπασπύρου είχε θεωρήσει τα τοπογραφικά των αποθεσιοθαλάμων το 2009 ως ιδιόκτητους χώρους» και φρονούν «ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θεώρησε ότι αυτές οι δύο θεωρήσεις επείχαν και θέση έγκρισης» (μάλιστα και αυθεντικά ερμηνεύει ως προς το τι θεώρησε η εταιρεία !!).

ε. Ως προς την θετική γνωμοδότησή τους αναφέρεται ότι στήριξαν την άποψη τους «και στο Ν. 4014/2011», (άρθρα 7 και 9), χωρίς κανένα αναιρετικό της αρνητικής γνωμοδότησης της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας ισχυρισμό.

Σημείωση: Σύμφωνα με το 164470/30.09.2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, η αναφορά του δασολόγου Γ. Δημητριάδη διαβιβάστηκε και στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, παρακαλώντας «για τις διαταγές της». Δε γνωρίζουμε αν δόθηκαν ή όχι διαταγές. Αν, δηλαδή, έπραξε κάτι η Δ/νση αυτή ή άφησε τα κακώς κείμενα στην «ησυχία» τους, κατά τη ρήση «μη ταράσσετε τα κακώς κείμενα».

Γ) Κι’ ένα τελευταίο. Η Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, παρ’ όλο και το 92079/11.06.2020 έγγραφο της προς το Δασαρχείο Αμφιλοχίας, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 10), επισημαίνει σ’ αυτό έχει την ευθύνη ελέγχου τήρησης από το φορέα τήρησης και εφαρμογής των όρων του έργου και παρακάλεσε ν’ απαντήσει στο αίτημά μας για πληροφόρηση, το οποίο, βέβαια, ακόμη εκκρεμεί. Δεν έδωσε απάντηση. Ζητήσαμε εκείνα που διαλαμβάνονται στο από 03.06.2020 έγγραφό μας, το οποίο συνυποβάλλουμε (σχ. 11). Κι’ άλλη παρανομία ελεγκτέα ποινικώς.

Σημείωση: Συνυποβάλλουμε:

α) Το καταστατικό

β) το από 02/09/2018 πρακτικό εκλογής Δ.Σ.

γ) το από 18/03/2019 πρακτικό του Δ.Σ. κατανομής αξιωμάτων

δ) το από 01/03/22021 πρακτικό του Δ.Σ. για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και την άσκηση δίωξης κατά των αρμοδίων οργάνων.

Δηλώνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι συνταγματική επιταγή και ο κάθε πολίτης θίγεται από την προσβολή του. Πολύ περισσότερο τα μέλη μας, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην εγγύς του ΜΥΕ περιοχή.

 

Αγρίνιο, 1.03.2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ                                         ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ