«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσολογγίου

Με την συμ­φω­νία της 20ης Φλε­βά­ρη, εκτιμήθηκε από την κυβέρνηση, ότι θα μπο­ρέ­σει να επιτευχθεί μια συμ­βι­βα­στι­κή και δί­καιη λύση με­τα­ξύ των «ισό­τι­μων» εταί­ρων της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις όμως γίνονται σε πε­ρι­βάλ­λον οι­κο­νο­μι­κής ασφυ­ξί­ας, στο οποίο μας έχουν οδηγήσει οι δα­νει­στές και οι προηγούμενες μνημονιακές κυ­βερ­νή­σεις, με αποτέλεσμα οι "κόκ­κι­νες γραμ­μές" της κυβέρ­νη­σης που τέθηκαν για να ανατραπούν τα υφε­σια­κά μέτρα, να δέ­χο­νται ισχυ­ρές πιέ­σεις με στόχο την οπι­σθο­χώ­ρη­ση και τη συνέχι­ση των μνη­μο­νί­ων...Μετά την απα­ρά­δε­κτη στάση των δα­νει­στών και συνεκτι­μώ­ντας την κρι­σι­μό­τη­τα των στιγ­μών για την τύχη της χώρας και του λαού, η Οργάνωση Μελών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσολογγίου καλεί την κυβέρνηση να μη προχωρήσει στην υπογραφή καμιάς συμφωνίας προς τους δανειστές:

Α) Που δεν θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση των δανειστών για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και αποπληρωμή του υπολοίπου με ρήτρα ανάπτυξης.

Β) Που θα έρχεται σε βασική αντίθεση με το προεκλογικό μας πρόγραμμα και της προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης:
ΦΟ­ΡΟ­ΛΟ­ΓΙΑ
● Κα­νέ­νας έμ­με­σος ή άμε­σος φόρος που θα πλήτ­τει τα χα­μη­λά και με­σαία ει­σο­δή­μα­τα
● Όχι αύ­ξη­ση του ΦΠΑ στα είδη πρώ­της ανά­γκης
(τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα, ΔΕΗ, νερό κλπ)
● Κα­τάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ από φέτος και αντι­κα­τά­στα­σή του με ΦΜΑΠ
● Αφο­ρο­λό­γη­το 12000 ευρώ για όλους
(και για ερ­γα­ζό­με­νους με ΔΠΥ, ελεύ­θε­ρους επαγγελματί­ες κλπ)
● Όχι στους πλει­στη­ρια­σμούς
ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ­
● Μέτρα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων                                                                                                                                                        ● Επα­να­φο­ρά των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας
● Στα­δια­κή αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού
● Απα­γό­ρευ­ση των ομα­δι­κών απο­λύ­σε­ων
● Κα­τάρ­γη­ση του ανοίγ­μα­τος των κα­τα­στη­μά­των τις Κυ­ρια­κές

ΣΥ­ΝΤΑ­ΞΙΟ­ΔΟ­ΤΙ­ΚΟ
● Καμιά μεί­ω­ση στις κύ­ριες και επι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξεις και στο ΕΚΑΣ
● Κα­τα­βο­λή της 13ης σύ­ντα­ξης από φέτος στους χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χους
● Να μην αυ­ξη­θούν τα όρια ηλι­κί­ας συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης
● Απο­κα­τά­στα­ση των αδι­κιών στις συντάξεις
ΑΞΙΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΑΣ ΠΕ­ΡΙΟΥ­ΣΙΑΣ
● Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις
(Λι­μά­νια, Αε­ρο­δρό­μια, Ελ­λη­νι­κό, Νερό, ΔΕΗ κ.τ.λ.)


                                    Ο.Μ.  ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσολογγίου  24/06/2015