«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΡΩ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου συναντήθηκε με μέλη της ΔΡΩ-Κίνηση Πολιτών για την Αιτωλοακαρνανίαπροκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες για την  ένταξη των χαλκουνιών  στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η κ. Ιωάννα Σερμιντζέλη, η κ. Κατερίνα Μαστρογιάννη και ο κ. Λευτέρης Τηλιγάδας εξήγησαν στον Δήμαρχο Αγρινίου την διαδικασία που απαιτείται για την κατάθεση φακέλου και την πορεία ένταξης του αγρινιώτικου εθίμου...
 
Ο Γιώργος Παπαναστασίου διαβεβαίωσε τα μέλη της Κίνησης ότι θα συμβάλλει στην προσπάθεια : «Η Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, στήριξε και αναβάθμισε με κάθε τρόπο το έθιμο των χαλκουνιών. Έτσι και τώρα, θα συνταχθούμε στο πλευρό της ΔΡΩ προκειμένου να υποβληθεί ο φάκελος  για την  ένταξη του αγρινιώτικου εθίμου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα έθιμο που ταυτίζεται με ην παράδοση του Αγρινίου και αξίζουν συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία των συμπολιτών μας. Σήμερα συναντηθήκαμε με τα μέλη της ΔΡΩ προκειμένου να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».
Εκ μέρους της ΔΡΩ η κ.Κατερίνα Μαστρογιάννη  ανέφερε: «Θέλουμε, σε συνεργασία και συμπόρευση  με την  τοπική κοινωνία να προωθήσουμε τον φάκελο. Η όλη διαδικασία επιβλέπεται από τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης για την προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με τις ενέργειες μας στοχεύουμε στην διαφύλαξη το εθίμου μας και στην εδραίωση της συλλογικής μνήμης».
***

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2019 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 3η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 


1.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών» και της υπ’ αριθμ. 207/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και την οδό Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών μετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
2.      Έγκριση σύναψης δανείου, ποσού 590.000,00 €, για την αγορά τριών (3) απορριμματοφόρων, έγκριση όρων του δανείου και τοκοχρεωλυτικής δόσης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

3.      Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2015 – 2016 και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή που θα συμμετάσχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποέργου 4, ως ορίζεται στο άρθρο 10 της Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

4.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

5.      Εξώδικος συμβιβασμός επί δικαστικής διεκδικήσεως ιδιώτη. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

6.      Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση της υπόθεσης της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

7.      Έγκριση υποβολής πρότασης: "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ "  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 65574/19-11-2018 και   τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

9.      Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  Δήμου Αγρινίου του υποτομέα των Ο.Τ.Α.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

10.  Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

11.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηριών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

12.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

14.  Έγκριση Ψηφιακής Στρατηγικής Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
15.  Έγκριση υποβολής προτάσεων: 1) «Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου» και 2)  «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκδηλώσεων στον Δήμο Αγρινίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1 (Α/Α ΟΠΣ 3384 ) και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

16.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/25-01-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμ. 193/29-5-2017 και με αριθμ. 400/24-11-2017 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την καθιέρωση και τροποποίηση της 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

17.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
                                                      
18.  Έγκριση νέας μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

19.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου  Τριχωνίου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τριχωνίου, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

20.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου  Άνω Κερασόβου, στον Πολιτιστικό - Περιβαλλοντικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

21.  Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δοκιμίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 82 του Ν. 3852/2010).

22.  Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης Δ.Κ. Παναιτωλίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παναιτωλίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

23.  Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία αποθηκευτικού χώρου Δ.Κ. Καινούργιου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Καινουργίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
24.  Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στέγασης Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

25.  Εκμίσθωση κυλικείου νεκροταφείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
26.  Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου Τ.Κ. Στράτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

27.  Διακοπή εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου οδού Μαβίλη Δ.Κ. Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

28.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού -Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

29.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2017».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

30.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα  θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δοκιμίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 82 του Ν. 3852/2010).

31.  Γνωμοδότηση για τροποποίηση ορίων οικισμού (θύλακα) Γιαννουζίου Δ.Ε. Αγρινίου, Δήμου Αγρινίου για διόρθωση σφάλματος. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

32.  Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (επί αιτήσεως Χρήστου και Στέργιου Γαρουφαλή). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

33.  Γνωμοδότηση για τροποποίηση στο Ο.Τ. 97 ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου (σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

34.  Έγκριση αποζημίωσης ενοχικού δικαιώματος αυτοτελούς  ιδιοκτησίας Χ. Τζάνη & Χ. Σωτηρόπουλου στην οδό Ηρακλείτου στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

35.  Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
36.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου - Μακρυνείας & Αγγελοκάστρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

37.  Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. και της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- ανακατασκευή γηπέδου Αγίου Κωνσταντίνου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

38.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης και συστημάτων τροφοδοσίας τους».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

39.  Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για την  «προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

40.  Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

***

H Δ.Ε.Υ.Υ.Αγια τηνΠαγκόσμια Ημέρα για το Νερό :


Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε επισήμως στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στις 22 Δεκεμβρίου 1992. Ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό ορίστηκε η 22α Μαρτίου.

Το 2019, η Ημέρα είναι εστιασμένη στην πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους χωρίς διακρίσεις (LeavingNooneBehind). 

Το νερό αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για την επιβίωση του ανθρώπου, όμως παρά την σπουδαιότητά του, θεωρούμε την άμεση πρόσβαση σε καθαρό νερό ως κάτι αυτονόητο για όλους, γεγονός που απέχει μακράν από την πραγματικότητα για αρκετές περιοχές του πλανήτη μας.  

Εμείς, ως ΔΕΥΑΑ,  καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε όλοι οι δημότες, χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε φύσεως, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καθαρό, ποιοτικό και οικονομικό νερό. 

Για το λόγο αυτό, έχουμε επεκτείνει το κοινωνικό τιμολόγιο από τα προηγούμενα έτη για τους ανέργους, τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στο κοινωνικό παντοπωλείο, τους τριτέκνους και από φέτος και για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη των Πολυτεκνικών Συλλόγων Αγρινίου – Περιχώρων και Ματαράγκας, τα οποία θα έχουν μείωση 50%. Δηλαδή  το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΑ απευθύνεται τόσο στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες αλλά και στην πολυμελή οικογένεια, διασφαλίζοντας ότι, κανένας στην περιοχή αρμοδιότητας μας, δεν θα στερηθεί το νερό για οικονομικούς λόγους.

Η ΔΕΥΑΑ για να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα του νερού που φτάνει στις βρύσες μας, πραγματοποιεί  συνεχείς και διεξοδικούς ελέγχους μέσω της λήψης δειγμάτων σε όλο το εύρος του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αγρινίου σε πιστοποιημένα εργαστήρια
  
Επίσης,  το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει δράσεις που είχαν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν αλλά και να ενημερώσουν τα μικρά παιδιά και την κοινωνία, για τρόπους και  πρακτικές εξοικονόμησης του νερού στην καθημερινότητά μας. Στόχος δηλαδή είναι να αναδείξουμε τη σημασία και την αναγκαιότητα της προστασίας του πολύτιμου αυτού αγαθού και το πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι να γίνεται ορθολογική διαχείριση του νερού, έτσι ώστε να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.


***

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗς 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Τη Δευτέρα  25 Μαρτίου  2019 ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου θα παραστεί στην τέλεση της επίσημης Δοξολογίας στη Μητρόπολη χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμά.
Η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας θα γίνει από τονκ. Αθανάσιο Σερέτη,  Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς.
Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.
Η παρέλασηθα ξεκινήσει στις 11.30 π.μ. και θα γίνει επί της οδού Παπαστράτου, Πλατείας Δημοκρατίας, πεζοδρόμου Χαρ.Τρικούπη και πέρας στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μακρή.
Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο Δημαρχείο (αίθουσα πρώην Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος).

Η Δημοτική Αρχή θα εκπροσωπηθεί ως εξής:

Στο Καινούργιο η Αντιδήμαρχος Μαρία Σαλμά.
Στον Άγιο Κωνσταντίνο ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Κολοβός.
Στη Νεάπολη ο Αντιδήμαρχος Κώστας Καλαντζής και ο δημοτικός σύμβουλος Θέμης Χασιώτης.
Στο Ζευγαράκι ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Φαρμάκης.
Στη Λεπενού ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μελιάδηςκαι η Αντιδήμαρχος Όλγα Πιστιώλη – Σαλακίδου.
Στη Γαβαλού ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Καρακώστας.
Στη Σκουτερά ο Αντιδήμαρχος Ευθύμιος Γρίβας.
Στο Αγγελόκαστρο η δημοτική σύμβουλος Ξανθή Μπούτιβα.
Στη Ματαράγκα ο πρόεδρος της ΚΟΙΠΑ Γιάννης Βασιλείου.
Στην Παραβόλα ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Κολοβός.
Στο Παναιτώλιο ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αλεξόπουλος.
Στον Άγιο Βλάσιο ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Σοφρώνης.


***

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΕΒΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και  Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι:
Tην Τρίτη26 Μαρτίου 2019  και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019θα πραγματοποιηθείπαράταση της διανομήςσεείδη Παντοπωλείουστους δικαιούχους του <<Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)>>του Δήμου Αγρινίου καιτης Ι.ΜητρόποληςΑιτωλίας και Ακαρνανίας, που έχουν ενημερωθεί με γραπτό μήνυμα (sms) στα κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
Για την  διαδικασίατων διανομών:
ŸΟι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στον χώροδιανομής,την ημερομηνία που  θα αναγράφεται στο γραπτό μήνυμα (sms)που τους έχει αποσταλεί.
ŸΟ κάθε δικαιούχος θα πρέπει να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει το Α.Μ.Κ.Α.ή τοΑΦΜ του όπως ορίζει το πρόγραμμα και την αστυνομική τουταυτότητα.
ŸΣε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει στο σημείο διανομής, τα προϊόντα θα παραληφθούν από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του δικαιούχου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
ŸΠαρακαλούνται επίσης οι δικαιούχοι του προγράμματος, και ειδικά οι πολυμελείς οικογένειες, όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή και μεταφοράτων προϊόντων από τον χώρο του Παντοπωλείου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας των διανομών.
ŸΗ διανομή θα πραγματοποιείται  στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΔήμουΑγρινίου (Βλαχοπούλου 13) ως εξής:
ŸΤρίτη 26/3/2019έως καιΤετάρτη 27/3/2019από τις 9.00 πμ. έως  τις 14.00μμ.
Πλαίσιο κειμένου: Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστεστο τηλέφωνο: 2641025392.