«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κερδίζει το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» 2017

Μόνο οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα βραβεύονται ως Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Φέτος οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Κάτω Αυστρίας και Εξτρεμαδούρας (Ισπανία) έπεισαν την κριτική επιτροπή ΕΕΠ με μακρόπνοες πολιτικές στρατηγικές για την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της επιχειρηματικότητας, καθώς και με πειστικά σχέδια δράσης για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών το 2017...

 «Οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια μηχανή δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη - 8 στις 10 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από ΜΜΕ. Κάθε χρόνο, οι νικητές του βραβείου ΕΕΠ μας δείχνουν πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ιδίως όταν οι ΜΜΕ κάνουν τα πρώτα τους βήματα, είναι ευάλωτες σε εξωτερικές πιέσεις και αλλαγές - εδώ η αποφασιστική στήριξη και δράση του δήμου ή της περιφέρειας έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία της επιχείρησης», ανέφερε ο κ. Markku Markkula, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Παρά τις αντιξοότητες από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η κριτική επιτροπή ΕΠΠ επιβράβευσε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία παρουσίασε μία αξιόπιστη και ρεαλιστική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων της κοινωνίας και με έμφαση στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η Περιφέρεια φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την επιχειρηματική νοοτροπία βασισμένη στη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και τη μάθηση-καθοδήγηση.

«Στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με επιτυχημένες επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, και να προχωρήσουμε μαζί προς ένα καλύτερο μέλλον. Η ιδέα μας που σήμερα κερδίζει το βραβείο ΕΕΠ 2017 αντανακλά το όραμα και τη στρατηγική μας για την απελευθέρωση του δημιουργικού δυναμικού της περιφέρειάς μας και τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και μέλος της ΕτΠ.

Η υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών που βραβεύθηκαν, θα παρακολουθείται καθ' όλο το 2017 από την κριτική επιτροπή ΕΕΠ. Μετά το πέρας του έτους βράβευσης, η κριτική επιτροπή επισκέπτεται τις βραβευθείσες Περιφέρειες για να εξακριβώσει την πρόοδο που συντελέστηκε και να τους παράσχει μια αντικειμενική γνώμη για τις πολιτικές τους. Τα κύρια αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των νικητριών Περιφερειών του ΕΕΠ 2017 θα κοινοποιηθούν και θα συζητηθούν επίσης μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, μέσω του δικτύου των ΕΕΠ.

Ιστορικό πλαίσιο:
Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει τρεις περιφέρειες της ΕΕ με εξαιρετικές και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και υποσχόμενο σχέδιο στρατηγικής λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα συγκεκριμένο έτος. Η κριτική επιτροπή ΕΕΠ που επιλέγει τους νικητές αποτελείται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους οργάνων της ΕΕ και κοινωνικούς εταίρους. Τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν το 2011.

Φωτογραφίες της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμες από τις 16 Ιουνίου στο Flickr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Τόσο τα 350 τακτικά όσο και τα 350 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της περιφέρειας ή του δήμου προέλευσής τους. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εθνική σας αντιπροσωπεία.

Επικοινωνία:
Carmen Schmidle                                                          Δημήτρης Καραμπούλας
Τηλ.: +32 (0)2 282 2366                                               Τηλ.: +30 2613 613 509
Κινητό: +32 (0) 494 735787                                          Κινητό: +30 6944 756200
carmen.schmidle@cor.europa.eu                                  d.karaboulas@pde.gov.gr