«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

«Ανυπότακτο Αγρίνιο» - Εξώδικο για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Θέμα: Επίδοση εξωδίκου

Επιδόθηκε σήμερα το μεσημέρι (Δευτέρα 27 Απριλίου 2015)  στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου Κωνσταντίνο Ρόκο ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ | ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ |της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συνέλευση ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» του Δήμου Αγρινίου | νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Στέλιο Μερμίγκη,  το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Με την παρούσα ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», όπως...
αυτή έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α 41/20.04.2015 η οποία αναφέρει τα κάτωθι:
 «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
» Έχοντας υπόψη:
»1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 »2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
»3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
»Άρθρο Πρώτο
»Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α' 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.
»Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν.
» Άρθρο Δεύτερο
»Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015».

Επειδή αυτή η Πράξη είναι παράνομη
1ον  Η εν λόγω Πράξη αποτελεί επί της ουσίας κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πληρεί τις δύο προϋποθέσεις, που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, για την έκδοσή της ,περί της «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ» και «ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ», τις οποίες επικαλείται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δημοκρατίας που την υπογράφουν.
2ον  Τα ταμειακά διαθέσιμα των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Αγρινίου, υφίστανται αυτοτελώς για να καλύπτουν και να χρηματοδοτούν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια του σκοπού του, όπως να τεκμηριώνουν την δυνατότητά του να ανταποκρίνεται επαρκώς στη μισθοδοσία των εργαζομένων σε αυτόν αλλά και γενικότερα να καλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεών του ως προς την θεσμοθετημένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών των Δημοτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κεφάλαια προς «ΕΠΕΝΔΥΣΗ», όπως ορίζει η εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 41/20.04.2015).
3ον Ως εκ τούτων παραβιάζονται: α) το άρθρο 26 του Συντάγματος περί διάκρισης των εξουσιών και β) οι παράγραφοι του άρθρου 1, 2, 4, 5, του άρθρου 102 του Συντάγματος της Ελλάδας, τα οποία ορίζουν το αυτοδιοίκητο και την οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την άσκηση από το κράτος αποκλειστικά και μόνο του ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων αυτών, χωρίς αυτό μάλιστα να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. (Άρθρο 102  & 1. «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. & 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. & 4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει. & 5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης).

Επειδή με την καταγγελλόμενη ΠΝΠ επίκειται ανεπίστρεπτη βλάβη ματαίωσης/αυτοκατάργησης της λειτουργίας του Δήμου, αφού η παράνομη και αντιλαϊκή αυτή πράξη οδηγεί με βεβαιότητα και άνευ ετέρου στην αδυναμία ικανοποίησης της στοιχειώδους λειτουργίας του Δήμου, στην μη καταβολή άλλως στην διακινδύνευση των μισθών των εργαζομένων, στην διακοπή, ή πλημμελή σίτιση των παιδικών σταθμών, στην ακινητοποίηση των υπηρεσιών του, όπως διακομιδή απορριμάτων, κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ΚΑΠΗ και των σχολείων, κατάπτωση ποινικών ρητρών εργολάβων και προμηθευτών κ.α

Επειδή επιχειρείται παράνομη διάθεση και απώλεια των κεφαλαίων των δημοτών, τα οποία διαχειρίζεστε στο όνομα και για λογαριασμό τους, όντας υπόλογοι της διαχείρισης αυτής, αφού η δέσμευση για «επενδυτικούς σκοπούς», στην οποία υποχρεώνει η συγκεκριμένη πράξη το Δήμο Αγρινίου δεν συνάδει με την χρήση των ταμειακών διαθέσιμων, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη τραγική οικονομική κατάσταση του δήμου (η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί κατά 80% από το 2009, ενώ οι τομείς της αρμοδιότητας έχουν αυξηθεί) και οδηγεί στην ακόμη μεγαλύτερη επισφάλεια των κοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σήμερα απ’ αυτόν, στην προσπάθεια του να ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα του Δήμου από τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης, που έχουν επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη πράξη υποχρεώνει επίσης την επένδυση σε χρηματιστηριακά προϊόντα της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη τράπεζα με πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μεγιστοποιεί τον κίνδυνο του κουρέματος και της εξαφάνισης των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Αγρινίου.

Επειδή υποχρεούστε στην τήρηση του Συντάγματος,  στην αποχή από κάθε ενέργεια βλάπτουσα τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών εν είδη παράνομης και υπαίτιας ελάττωσης της Δημοτικής περιουσίας

*******
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ
1ον) Να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, τον Δήμαρχο Αγρινίου και την Δημαρχιακή Επιτροπή περί των ανωτέρω αλλά και τον καταλογισμό στα ανωτέρω όργανα των πάσης φύσεως συνεπειών των επιχειρούμενων παρανομιών.
2ον ) Να αποφασίσει το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Αγρινίου προς «υποχρεωτική επένδυση» στην Τράπεζα της Ελλάδας.
3ον ) Να εξαντλήσετε κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα σε άρση της παρανομίας καθώς και στην αναστολή εφαρμογής της Πράξεως αυτής .

*******
Διαφορετικά - Δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμεθα, όπως ασκήσουμε κάθε ένδικό μέσο και βοήθημα για την αναζήτηση των ποινικών και αστικών ευθυνών σας, όπως και παντός υπευθύνου, σε περίπτωση που, γνωρίζοντας τα ανωτέρω, παράνομα και υπαίτια συνεργήσετε σε παρανομία, η οποία θα πλήξει το συμφέρον του Δήμου Αγρινίου και κατά συνέπεια των Δημοτών του.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αγρίνιο, 27 Απριλίου 2015
Για την Δημοτική Παράταξη
«Λαϊκή Συνέλευση ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
Στέλιος Μερμίγκης