«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αγρίνιο 23 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                       Αριθμ. πρωτ.: 22180
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης
Τηλ.:   26413 60308
E-mail: pzonaras@agrinio.gr                                              
                                            
                                                                        ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Το Δήμαρχο
3.      Το Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου                                                                                
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

                         
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 6η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί...
στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
                                                               

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αγρίνιο 23 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                       Αριθμ. πρωτ.: 22411
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης
Τηλ.:   26413 60308
E-mail: pzonaras@agrinio.gr                                              
                                            
                                                                        ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Το Δήμαρχο
3.      Το Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου                                                                                
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

                         
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 7η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

2.      Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

3.      Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 255/2012, 260/2013 και 267/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον «καθορισμό τελών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
4.      Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου και έγκριση πίστωσης για τις δράσεις  υλοποίησης του.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
 
5.      Εγκατάσταση ενδιαιτήματος προσωρινής παραμονής αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο χώρο που λειτουργούσε  ο Δημοτικός Λαχανόκηπος. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

6.      Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7.      Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Ανέγερση ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (1η παράταση).
Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου». (3η Παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

8.      Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:
Α) «Ανάπλαση Κ.Χ. Ξηρόρεμα & συντηρήσεις – διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – πεζοδρόμια – ηλεκτροφωτισμός οδών Τ.Δ. Καμαρούλας».
Β)«Διανοίξεις - συντηρήσεις - ασφαλτοστρώσεις  – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών – κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου».
Γ) «Κατασκευή - συντήρηση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Αγρινίου».
Δ) «Αποπεράτωση πλατείας Γαβαλούς» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

9.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10.  Κατανομή Β΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

11.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2015 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών (εργάτες, πυροφύλακες και χειριστές γκρέιντερ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

12.  Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

13.  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

14.  Σύναψη  προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αγρινίου με:
·        Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Αγρινίου  για  την  εκτέλεση  του έργου: «Επιχορήγηση  Τ.Ο.Ε.Β.  Πεδιάδος  Αγρινίου  για  την  αποκατάσταση  του  αντλιοστασίου Α3».
·        Τ.Ο.Ε.Β. Σκουτεράς  για  την  εκτέλεση  του  έργου: «Επιχορήγηση  Τ.Ο.Ε.Β.  Σκουτεράς  για αποκατάσταση  αρδευτικού  δικτύου και  ηλεκτρομηχανολογικού   εξοπλισμού».
·        Τ.Ο.Ε.Β. Λυσιμαχείας  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Επιχορήγηση  Τ.Ο.Ε.Β.  Λυσιμαχείας  για  έργα  αποκατάστασης και καλής  λειτουργίας   των   αρδευτικών  δικτύων  αρμοδιότητάς  του».
·        Τ.Ο.Ε.Β. Παραβόλας  για  την  εκτέλεση  του  έργου: «Εκσυγχρονισμός  αρδευτικού   δικτύου  Παραβόλας  (επέκταση)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

15.  Έγκριση  διενέργειας   προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

16.  Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου»  με διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17.  Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015-2016»  με διαγωνισμό
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

18.  Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο εκτέλεσης της εργασίας «πλύσιμο - γρασάρισμα  οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

19.  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απ’ ευθείας ανάθεση της «συντήρησης - αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 60/2007 και ανάθεση της συντήρησης - αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου Υπηρεσίας του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

20.  Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου σε πρόγραμμα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας  με τίτλο «Organization  of promotional and scientific events relating to olive oil and table olives in the IOC member countries - Οργάνωση προωθητικών και επιστημονικών δράσεων που σχετίζονται με το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

21.  Καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

22.  Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


23.  Αποδοχή ή μη πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).


 

24.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν την ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 041117 στο Ο.Τ. 986 φερόμενης ως ιδιοκτησίας Λαϊνά, επί αιτήσεως Στραβοδήμου Αικατερίνης.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

25.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος όπως προέκυψε από την υπ’ αριθμ. 8/2011 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής, επί αιτήσεως Παναγιώτας Μυλωνά.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


26.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος όπως προέκυψε από την υπ’ αριθμ. 9/2007 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής, επί αιτήσεως Μαρίας Μυλωνοπούλου - Νάκου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


27.  Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 356 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Θεόδωρου και Ελένης Γουρνάρη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


28.  Καθορισμός τιμής μονάδος για την ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου και Μαρίας Πασχέντη στο Ο.Τ. 181 της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου με το αδιάθετο οικόπεδο (06Ν) στο Ο.Τ. Γ783 του Δήμου Αγρινίου (περιοχή Αη Βασιλιώτικα).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


29.  Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.  527 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Νικολάου Κρέτση.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


30.  Ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών τροποποιήσεων σχεδίων πόλεως Δήμου Αγρινίου με τις προ του Ν.4269/2014 χρήσεις γης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ