«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 9 Απριλίου 2010

Εγκρίθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των πιο κάτω σφαγείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Με απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου, εγκρίθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των πιο κάτω σφαγείων του Νομού:
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε»,
«ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»,
«ΚΙΡΚΗ Α.Ε»,
«Θ. ΚΥΡΚΟΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε» και
«Π. ΦΛΑΚΑΣ – Α. ΦΛΑΚΑ Ο.Ε».
Σκοπός των κανονισμών είναι η διασφάλιση ότι λαμβάνονται, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην λειτουργία του σφαγείου, τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, και να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων και της αγοράς.
Συγκεκριμένα:
Ρυθμίζονται λεπτομερώς οι όροι λειτουργίας των σφαγείων, το ωράριο λειτουργίας τους και η διαδικασία έγκρισης των κατ’ εξαίρεση σφαγών.
Εξασφαλίζεται ο ενδελεχής έλεγχος των ζώων που φτάνουν προς σφαγή (η προέλευσή τους και το υγειονομικό τους καθεστώς), μέσω του ελέγχου της σήμανσης (ενώτια) των προσερχόμενων ζώων και των συνοδευτικών εγγράφων (υγειονομικά πιστοποιητικά και διαβατήρια)
Εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση των υποπροϊόντων σφαγής, ώστε να μην υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες κρεοσκοπικού ελέγχου.
Περιγράφονται οι υποχρεώσεις των φορέων και του προσωπικού για την τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η υγιεινή των κρεάτων που θα δοθούν στην κατανάλωση.