«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο σχέδιο «Καλλικράτης»

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγρίνιο 28-4-2010

Ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο σχέδιο «Καλλικράτης»
Ερώτηση Μ. Κριτσωτάκη, Ε. Αμμανατίδου – Πασχαλίδου, Β. Μουλόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το σχέδιο «Καλλικράτης» προχωρά στην διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας χωρίς τη συναίνεση ούτε των τοπικών κοινωνιών αλλά ούτε και των χιλιάδων εργαζομένων στους δήμους και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
Το Γ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ έχει εκφράσει την αντίθεση του στον Καλλικράτη, στις αναγκαστικές μετατάξεις, στις ελαστικές μορφές εργασίας και στη μεταφορά κεντρικών αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζοντας πως αυτό σημαίνει μεταφορά του κόστους στις πλάτες των εργαζομένων.
Ενώ η ενημέρωσή τους ειδικά σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις για το προσωπικό θα έπρεπε να ήταν δεδομένη, αυτό έως και τώρα δεν έχει γίνει, πράγμα που δείχνει απαξίωση προς τους εργαζομένους και επίσης εγείρει υπόνοιες ότι οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και θα βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων.
Στο σχέδιο «Καλλικράτης», σε σημεία που αφορούν στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΜΕΡΟΣ Η) πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι τροποποιήσεις που θα διασφαλίζουν τις εργασιακές θέσεις και τα δικαιώματα όλων των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και θα κατοχυρώνουν νομοθετικά όλες τις θέσεις τους, ώστε κανένας υπάλληλος μόνιμος ή αορίστου χρόνου να μην κινδυνεύσει να χάσει τη θέση του. Δεδομένου δε ότι ο υπαλληλικός κώδικας δεν επιτρέπει τη μετάταξη υπαλλήλου σε δόκιμη θητεία είναι αναγκαίο να γίνει ειδική μνεία στο νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη μονιμοποίησή τους.
Πρέπει να εξασφαλιστεί διαφάνεια στην σύνταξη του νέου οργανισμού της αιρετής Περιφέρειας με τη συμμετοχή όλων των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων (πρώην κρατικής περιφέρειας, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δήμων.) (άρθρο 241.4).
Δεδομένου ότι επίκεινται μετακινήσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων, θα πρέπει οι υπάλληλοι να έχουν δυνατότητα επιλογής της μετακίνησης τους και να υπάρξει αντικειμενική και διαφανής διαδικασία τόσο στην περίπτωση που γνωμοδοτεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της αιρετής περιφέρειας όσο και στην περίπτωση της αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλου σε Δήμο κατόπιν αιτήσεως του Δήμου. Έτσι, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καμία καθορισμένη ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος εργαζόταν σε συγκεκριμένη θέση, αφού αυτό το γεγονός δύναται να οφείλεται σε καθαρά συγκυριακούς παράγοντες και να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τα κριτήρια που αναγράφονται στο προσχέδιο και τυπικά προσόντα τα οποία να ενταχθούν σε καθεστώς μοριοδότησης (άρθρα 255.1, 256.1, 257.1, 256.2β και 257.2.α & β). Παράλληλα είναι αναγκαίο να δοθεί στον παράγοντα της εντοπιότητας η δέουσα βαρύτητα και να προβλέπεται από το νομοσχέδιο η εθελούσια και μόνο μετακίνηση του υπαλλήλου σε θέσεις που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής του. Το κριτήριο του τόπου κατοικίας του υπαλλήλου αποτελεί κριτήριο μείζονος σημασίας που σχετίζεται με την διασφάλιση της οικογενειακής και οικονομικής σταθερότητας.
Επιχειρείται εφαρμογή ειδικών διατάξεων για τις μετατάξεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας πράγμα που αντιβαίνει κάθε κανόνα δικαίου και παρακωλύει την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων θέτοντας τους στην αιχμαλωσία των αιρετών περιφερειαρχών (άρθρο 246.2α.). Είναι λοιπόν αδιαπραγμάτευτη η εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 71 του Ν. 3528/2007) για τις μετατάξεις των υπαλλήλων των αιρετών περιφερειών και Δήμων, όπως ισχύει για το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
Στα άρθρα 255.3 256.6 και 257.7 περί μεταφοράς προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις περιφέρειες, και μετάταξη προσωπικού σε περιφέρειες και δήμους, γίνεται λόγος για τη διατήρηση ως προσωπική διαφοράς τυχόν επιπλέον τακτικών αποδοχών καθώς και των πάσης φύσεως επιδομάτων. Οι παραπάνω παράγραφοι αποτελούν εμπαιγμό των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που στο σύνολό τους βρίσκονται σε κατώτερη μισθολογική κλίμακα σε σχέση με τους εργαζόμενους στους φορείς υποδοχείς. Ο όρος περί διατήρησης ως προσωπικής διαφοράς των επιπλέον τακτικών αποδοχών καθώς και των πάσης φύσεως επιδομάτων, μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων εξυπηρετεί αφού ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχει. Επιπροσθέτως, η ρύθμιση αυτή παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Είναι λοιπόν αναγκαία η μισθολογική εξίσωση με τους υπαλλήλους των φορέων υποδοχής ταυτόχρονα με την μετάταξή των υπαλλήλων των Ν.Α. και η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία θα προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου από 1-7-2011 ή το αργότερο μέχρι την 1-1-2012.
Επειδή με το πρόγραμμα Καλλικράτης προωθείται η κατάργηση και η συγχώνευση πολλών υπηρεσιών και οι υποχρεωτικές μετατάξεις και απολύσεις.
Επειδή για το σχέδιο «Καλλικράτης» δεν πραγματοποιήθηκε πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να κατοχυρωθούν νομοθετικά οι θέσεις των εν λόγω υπαλλήλων και τα εργασιακά τους δικαιώματα και έτσι να εξασφαλιστούν και οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε δόκιμη θητεία;
2. Προτίθεται το Υπουργείο, έστω και τελευταία στιγμή, να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των Ν.Α. εξασφαλίζοντας τη συναίνεσή τους στις επιχειρούμενες αλλαγές μια που τους αφορούν άμεσα;
3. Με ποιους όρους θα προχωρήσει στις μετατάξεις των υπαλλήλων των Ν.Α; Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη το σημαντικό κριτήριο της εντοπιότητας, θα υπάρξει δυνατότητα επιλογής της μετακίνησης τους και εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και για τις μετατάξεις των συγκεκριμένων εργαζομένων;
4. Με ποιους όρους θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην σύνταξη του νέου οργανισμού της αιρετής Περιφέρειας και η μισθολογική εξίσωση με τους υπαλλήλους των φορέων υποδοχής καθώς και η εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Λίτσα
Μουλόπουλος Βασίλης