«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 13 Απριλίου 2010

« Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Ναυπάκτου »

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 7 Απριλίου 2010 και δημοσιευμάτων σε μέρος του τοπικού τύπου σχετικά με την κατασκευή του έργου : «Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Ναυπάκτου» , οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες της Ναυπάκτου και όχι μόνον για την πορεία υλοποίησης του έργου έως σήμερα.
Στις 09-08-2004 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των : α) Γενικού Γραμματέα Δυτικής Ελλάδας κον Παν. Καββαδά, β) του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας κου Δημ. Σταμάτη , γ) της Δ.Ε.Υ.Α. Ναύπακτου εκπροσωπούμενη από τον κον Νταουσάνη, Δήμαρχο Ναυπάκτου , δ) το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , εκπροσωπούμενο από τον Γεν. Γραμματέα κον Παν. Καββαδά , ε) την ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας , για την υλοποίηση του έργου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής :

Συνολικό κόστος έργου : 12.401.800,00€
Επιλέξιμη δαπάνη : 10.510.000,00€
Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75%
Εθνική Συμμετοχή : 8,75%
Συμμετοχή Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 16,25%
Κονδύλι δια Φ.Π.Α. καλύπτεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., 18%

Βάσει αυτής της προγραμματικής σύμβασης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανέλαβε μόνο την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου.
Η χρηματοδότησή του θα πραγματοποιούνταν όπως ανωτέρω αναφέρεται από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του Ελληνικού Δημοσίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου.
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από μελετητικό γραφείο με μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν , ενώ η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου κατέθεσε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου για την ένταξη αυτού στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του «Ταμείου Συνοχής» σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του προγράμματος συγχρηματοδότησης.
Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων και διαδικασιών το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του «Ταμείου Συνοχής» και με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης η Ν.Α. Αιτ/νίας προώθησε την διαδικασία δημοπράτησης ως όφειλε σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου.
Μετά τη διενέργεια της δημοπράτησης του έργου στις 21-11-2005 με το σύστημα « μελέτη – κατασκευή », τον έλεγχο της διαδικασίας από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ( Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας ) σύμφωνα με την διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων και συγχρηματοδοτούμενων έργων , ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εταιρεία που μειοδότησε και πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατατέθηκαν από την ανάδοχο λογαριασμοί εργασιών προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Αιτ/νίας.
Κατόπιν ελέγχου αυτών και την απαραίτητη γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφ. .Δυτ. Ελλάδας οι λογαριασμοί διαβιβάζονταν στο Περιφερειακό Ταμείο και την Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου προς ενημέρωση και έλεγχο πριν από την πληρωμή του αναδόχου.
Από τα τέλη Νοεμβρίου του 2007 διαφάνηκε δυσχέρεια της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου ως προς τη πληρωμή της αναδόχου, αναφορικά με τα κονδύλια που είχε δεσμευθεί αυτή να διαθέτει για την εκτέλεση και πληρωμή των εργασιών ( ιδία συμμετοχή 16,25% και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους όρους συνχρηματοδότησης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο ανάδοχος να προβεί σε δήλωση διακοπής των εργασιών ως ο νόμος του δίνει το δικαίωμα , για χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2008.
Στο διάστημα αυτό συγκλήθησαν συσκέψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την πρόοδο των εργασιών με την συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α., Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπάκτου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου).
Με την άρση της διακοπής των εργασιών και τις διαβεβαιώσεις για αποπληρωμή των οφειλομένων χρημάτων προς τον ανάδοχο ξεκίνησαν οι εργασίες.
Παρόλα αυτά , τα προβλήματα δεν ξεπεράστηκαν πλήρως ,με αποτέλεσμα η ανάδοχος να υποβάλλει εκ νέου νόμιμο αίτημα διακοπής των εργασιών τον Μάρτιο του 2009 και η διακοπή αυτή να υφίσταται έως και σήμερα για τους ίδιους λόγους με την προηγούμενη (μη αποπληρωμή Φ.Π.Α).
Σύμφωνα με την ενημέρωση μας από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου, το οφειλόμενο ποσό για Φ.Π.Α. στον ανάδοχο έχει περιοριστεί και ανέρχεται σήμερα σε ποσό 580.00,00€ περίπου , με τον ανάδοχο όμως να διατηρεί το δικαίωμα εκ του νόμου να μην άρει τη διακοπή των εργασιών και το έργο να μην δύναται προς το παρόν να ολοκληρωθεί λειτουργικά.
Στα χρονικά διαστήματα διακοπής των εργασιών και όχι μόνον , πραγματοποιηθήκαν συσκέψεις στις έδρες των αρμόδιων για την εκτέλεση του έργου υπηρεσιών ( «Ταμείο Συνοχής» , Γραφείο Γ.Γ. Περιφ. .Δυτ. Ελλάδας ,Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου , Γραφείο Δήμαρχου Ναυπάκτου), όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ελάμβαναν γνώση των τεχνικών προβλημάτων καθώς και διαλέγονταν ως προς την εξεύρεση λύσης για τα οικονομικά προβλήματα του έργου.
Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο παρεβρέθησαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του «Ταμείου Συνοχής» στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2009 όπου και ετέθησαν και αναλύθηκαν όλα τα προβλήματα τεχνικά και οικονομικά προκειμένου να επιλυθούν και να ολοκληρωθεί το έργο.
Τα παραπάνω προβλήματα απασχόλησαν την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σε πολλές συνεδριάσεις με απαρτία των μελών της στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δυτικής Ελλάδας για την πρόοδο του έργου και την επίλυση των προβλημάτων του.
Μεταξύ των όσων συζητήθηκαν με κύριο θέμα τις οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προς τον ανάδοχο και τη διακοπή των εργασιών, ζητήθηκε επιτακτικά και δεσμευτικά χρονικά, από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτ/νίας η προώθηση του σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Αιτ/νίας εκτιμώντας ποσοτικά τις εργασίες κατέληξαν σε ένα σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών περί το τέλος Μαΐου 2009.
Σημειώνεται ότι ήδη η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου δια του υπευθύνου των τεχνικών υπηρεσιών της, έθεσε ορισμένα αιτήματα αναβάθμισης τμημάτων του έργου για τα οποία η Ν.Α. Αιτ/νίας δεν διαφώνησε και σε τεχνική συνάντηση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου τον Αύγουστο του 2009 οριστικοποιήθηκε η ενσωμάτωση αυτών στο σχέδιο του Α.Π.Ε..
Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτ/νίας διαβίβασε στην Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου έγγραφο με αριθμ. 7277 /13-08-2009 με το οποίο γνωστοποίησε και εγγράφως στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν τους λόγους και το εκτιμώμενο ποσό του σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Όπως προκύπτει και από το υπ. Αριθμ. 218 /16-02-2010 έγγραφο η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. απευθύνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Γραφείο Υφυπουργού) και στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ζητά έκτακτη επιχορήγηση για την αποπληρωμή του ΦΠΑ καθώς και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των εργασιών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Τον Σεπτέμβριο του 2009 πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνεδρία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου στο γραφείο του Γ.Γ. της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας (με απαρτία μελών) με θέμα την επίλυση των οικονομικών δυσχερειών και των συνεχιζόμενων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου προς τον ανάδοχο, που έως και σήμερα αποτελεί τροχοπέδη στην εκτέλεση των υπολειπομένων συμβατικών εργασιών και στην ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι αρμόδιες-εμπλεκόμενες υπηρεσίες πέραν των ενημερώσεων που γινόταν κατά την διάρκεια των ανωτέρω συσκέψεων είχαν σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκεφθεί τα πεδία των εργασιών είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, πραγματοποιώντας ελέγχους.
Όλες οι διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών έχουν την θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, των συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπάκτου καθότι η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών επιτυγχάνεται μέσω των τεχνικών συναντήσεων και των σχετικών γνωμοδοτήσεων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων στην κατασκευή του έργου.
Αναφορικά με τα ποσά που αναφέρονται σε σχετικά δημοσιεύματα οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι μέρος αυτών έχουν ήδη εγκριθεί δια μέσου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.
Για το υπόλοιπο ποσό έχει υποβληθεί αίτημα έγκρισης μέσω σχεδίου Α.Π.Ε..
Εφόσον αυτό εγκριθεί ως πίστωση, θα ακολουθήσει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου (Ελεγκτικό Συνέδριο και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) και εφόσον αυτές αποφανθούν θετικά θα υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου.
Ως εκ τούτου το σχέδιο του Α.Π.Ε. που υπάρχει σήμερα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύμβαση.
Για να αποτελέσει σύμβαση, απαιτούνται εγκρίσεις μεταξύ των οποίων και εκείνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Διευκρινίζεται ότι στο σχέδιο του Α.Π.Ε. πέραν των εργασιών περιλαμβάνονται εκτιμήσεις και για κονδύλια απροβλέπτων εργασιών, αναθεώρησης και του προβλεπόμενου Φ.Π.Α. σε ύψος 33% του συνολικού ποσού της υπό έγκρισης πίστωσης, τα οποία εκ του νόμου απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε σύμβαση εκτέλεσης αντίστοιχου δημοσίου έργου και η ύπαρξή τους δεν προϋποθέτει απαραίτητα και την πλήρη απορρόφησή τους.
Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια γίνεται με γνώμονα την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και κάθε άλλη προσέγγιση δεν μας αφορά .

Σπύρος Καραχρήστος
Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών