«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 10 Απριλίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Πρόσκληση σε Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 13η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με...

την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως) έτους 2020»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

***

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 13η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 19:30 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ»

[Εισηγητής : Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (Δήμο Αμφιλοχίαςποσό 31.165,00€

[Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη(Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης, της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026(ΜΠΔΣ )2023-2026»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης2022 (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας(Αντιδήμαρχος)].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Χριστόφορος Κουσιορής