«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση όλων των αιγοπροβάτων

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του νομού ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 1560/2007 που τροποποιεί τον Κανονισμό 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων, και τον Κανονισμό 759/2009 που τροποποιεί το Παράρτημα του Κανονισμού 21/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων, η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή για τα αιγοπρόβατα είναι υποχρεωτική και συγκεκριμένα:
Ο Κανονισμός επιβάλλει την υποχρεωτική σήμανση όλων των ζώων που γεννήθηκαν μέσα στο 2010 και προορίζονται:
1. Να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση πέραν της ηλικίας των δώδεκα (12) μηνών
2. Για ενδοκοινοτικό εμπόριο
3. Για εξαγωγή σε τρίτες χώρες
Τα ζώα σημαίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και εντός προθεσμίας που δεν πρέπει να υπερβαίνει την ηλικία των 6 μηνών.
Ως εκ τούτου, όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί και ταυτόχρονα ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο, εφόσον βέβαια προορίζονται να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση.
Με τον ίδιο τρόπο σημαίνονται και τα ζώα που προορίζονται για εμπόριο (εντός επικράτειας, ενδοκοινοτικό, προς τρίτες χώρες) με τη διαφορά ότι σημαίνονται ανεξάρτητα από την ηλικία τους και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προέλευσης.
Ενώτιο και ηλεκτρονικός βώλος περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες.
Στα αιγοπρόβατα που προορίζονται για σφαγή πριν από την ηλικία των δώδεκα μηνών αρκεί να τοποθετηθεί μόνο ένα ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης γέννησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 3 της ΚΥΑ 261077/02-02-2007 (ΦΕΚ 125 Β) και όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Ζώα που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. διατηρούν την αρχική τους σήμανση.
Σε περίπτωση απώλειας του στομαχικού βώλου ή αν αυτός καταστραφεί ή γίνει δυσανάγνωστος τοποθετείται στο ζώο νέος βώλος με τον ίδιο κωδικό αριθμό και στον κωδικό περιλαμβάνεται και ο αριθμός επανασήμανσης.
Ο κάτοχος των ζώων είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τοποθέτηση των ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα ζώα της εκμετάλλευσής του με δική του δαπάνη.
Ο κάτοχος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στο Αγροτικό κτηνιατρείο της περιοχής του προκειμένου να του χορηγηθεί έγκριση για την προμήθεια των κωδικών αριθμών των βώλων που πρόκειται να αγοράσει.
Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης ο κάτοχος οφείλει να τηρεί ενημερωμένο μητρώο της εκμετάλλευσης στο οποίο περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με :
1. Τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης του ζώου
2. Το μήνα και το έτος γέννησης και την ημερομηνία αναγνώρισης
3. Το μήνα και το έτος θανάτου του ζώου στην εκμετάλλευση
4. Τη φυλή και το γονότυπο, εάν είναι γνωστός.
Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους κτηνοτρόφους του Νομού μας με την έναρξη των γεννήσεων της φθινοπωρινής περιόδου να απευθύνονται στα Α.Κ. προκειμένου έγκαιρα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων διότι διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις αγορές, διακινήσεις, μεταβιβάσεις, μεταφορές, μετακινήσεις προς και από θερινούς βοσκότοπους, σφαγές.
Πληροφορίες σχετικά με το θέμα θα δίδονται από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία του Νομού.
Παρακαλούνται οι δήμοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν με κάθε πρόσφορο μέσο να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής δικαιοδοσίας τους.