«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση από το Δήμο Αγρινίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 


Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.      Α) Μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.
Β) Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου...
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Δ.Κ. Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίαςκ. Φωτάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
2.      Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελοκάστρου και Σπολάιτας.(Σχετ.οιυπ’ αριθμ. 33 και 34/2017 αποφάσεις της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, 2/2016 απόφαση της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου, 5/2017 απόφαση της Τ.Κ. Σπολάιτας και η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίαςκ. Φωτάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης, της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Δημήτριος Αρωνιάδας και της Τ. Κ. Σπολάϊτας κ. Λάμπρος Μυρισιώτηςσυμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67,80 &81 του Ν. 3852/2010).

 

3.      Ονοματοδοσία Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Τ.Κ. Δοκιμίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

4.      Έγκριση υποβολής προτάσεωνδράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: ΒΑΑ_2 (Α/Α ΟΠΣ 3064) και  τίτλο:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (ΕΤΠΑ) και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

5.      Έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1.α (Α/Α ΟΠΣ 3217) και   τίτλο:«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών  ΒΑΑ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» (ΕΤΠΑ) .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

6.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020»”.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

7.      Έγκριση προσθήκης υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου θερμαινόμενης πισίνας και βοηθητικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο»  στην πράξη:  «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας» με κωδικό MIS 5000951 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

9.      Εξειδίκευση πιστώσεωνπροϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

10.  Έγκριση: α) Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ  ΣΑΕ 571 (κωδικός έργου:2014ΣΕ57100004) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»προϋπολογισμού  200.000,00 €, β) αναγκαιότητας εκτέλεσης έργου και γ) τρόπος ανάδειξης οικονομικού φορέα. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

11.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

12.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13.  Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

14.  Τροποποίησης της υπ’ αριθμ.  197/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών  και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

15.  Έγκριση του υπ’αριθμ.1/2018 πρακτικού της υπ’αριθμ. 46438/26-9-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης για επιλογή ανάδοχου για την«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7: Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός - όχημα) μεγάλου ύψους».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

16.  Συγκρότησηεπιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης που αφορά το πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου  για διάστημα ενός  έτους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  Ν.4412/2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

17.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά» Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

18.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

19.  Εκμίσθωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Αγορά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

20.  Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

21.  Τροποποίηση - διόρθωση της υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

22.  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 95/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική 2018» και της 24/2018 με θέμα: «Συμπλήρωση της 130/2017 Τιμολογιακή Πολιτική 2018».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

23.  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης - Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.κα Μπούτιβα).

24.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

25.  Έγκριση υλοποίησης κατασκευής εξυπηρέτησης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Λαμπιρίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Λαμπιρίου κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

26.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 47/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

27.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

28.  Σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Κασομούλη μεταξύ του Ο.Τ. 74Α-411Β-411Γ του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

29.  Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καινουρίου της Δ.Ε.Θεστιέων Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 110 (αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης).(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

30.  Εξέταση ενστάσεων κατά της 210/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κων/νου  του Δήμου Αγρινίου στα ΟΤ 118 και ΟΤ 125». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

31.  Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ. 491Α-492-494-495-495Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

32.  Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261Β του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου με φερόμενους ιδιοκτήτες Χρήστο και Στέργιο Γαρουφαλή.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).
33.  Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας  της μελέτης έργου:«Εκσυγχρονισμός και επέκταση  υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» Επέκτασης 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

34.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 669. Επί αιτήσεως Ελένης Θεοδώρου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

35.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1056-1041-1057-1055-1029 σχ. πόλης Αγρινίου.Επί αιτήσεως Γιωτοπούλου  Κωνσταντίνας & Σωτηρίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

36.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 804 επί αιτήσεων Χριστόφορου Ιωάννου και Ελένης Ρόζου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

37.  Έγκριση απόφασης - δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη των πράξεων:
«Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο».
«Σήμανση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου δάσους Φράξου στο Τριχώνιο».
«Συντήρηση – ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου»,
που υποβάλλονται για χρηματοδότησης στην Τριχωνίδα Α.Ε., στο Τοπικό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

38.  Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για τηνπρομήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

39.  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Συντηρήσεις-βελτιώσεις των εγκαταστάσεων λειτουργίας ΔημοτικούΑθλητικούΚέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” (κατεδάφιση κερκίδας, τεχνητός χλοοτάπητας, στεγάνωση στέγης κ.λπ.».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

40.  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   «Έργα διαμόρφωσης οδών & τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης -Περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

41.  Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

42.  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική  παραλαβή του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

43.  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή καιοριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας»της Πράξης: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

44.  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή καιοριστική παραλαβή του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

45.  Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από τον Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

  ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


***Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:
https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .