«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης

 Σύγχρονη πόλη, με έξυπνες εφαρμογές»

 Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε τη σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία  του Συστήματος Διαχείρισης Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης- ΒΑΑ Αγρινίου συνολικού προϋπολογισμού 169.503 €.

«Χτίζουμε μια σύγχρονη πόλη με έξυπνες εφαρμογές. Με το νέο σύστημα οι οδηγοί  θα...

ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις μέσω ενός λογισμικού που θα υπάρχει σε ηλεκτρονικές πινακίδες αλλά και από μία διαδικτυακή εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές», όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

 Ηέξυπνη εφαρμογή θα πληροφορεί τους οδηγούς για το φόρτο κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα υλοποιηθεί με αισθητήρες που θα πληροφορούν αν οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή όχι.

 Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, επιτυγχάνεται  μείωση κατανάλωσης καυσίμων, μείωση των διανυόμενων χιλιομέτρων ανά όχημα αλλά και διευκόλυνση των επισκεπτών ως προς την εξεύρεση θέσης στάθμευσης.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ο Δήμος Αγρινίου,  εκφράζει τα θερμά του ευχαριστήρια προς το «Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Αιτωλοακαρνανίας», ο οποίος με αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ανταποκρινόμενος στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, ενίσχυσε το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της «Δομής Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών» Δήμου Αγρινίου που εντάσσεται στο «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020», με φρούτα και λαχανικά.

Εκτιμώντας ιδιαιτέρως την ευγενή αυτή κίνηση στις ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε, επιβεβαιώνουμε την κοινωνική σας ευαισθησία και το αίσθημα αλληλεγγύης που σας διέπει.

Ευελπιστούμε, η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει, προς όλους, παράδειγμα γενναιοδωρίας και κοινωνικής αλληλεγγύης

 

                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

 

***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΠΕΝΟΥ

 

Από τη ΔΕΥΑA ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 22-01-2021 και από ώρα 08:00 το πρωί έως 13:00 το μεσημέρι θα γίνει διακοπή νερού στην Λεπενού λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Η διακοπή θα επηρεάσει όλο το χωριό καθώς και τους καταναλωτές στην περιοχή “Διασταύρωση Λεπενούς” και βορείως της Ε.Ο.

 

***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από την Οικονομική Υπηρεσία ενημερώνονται οι πολίτες ότι,  κατά τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων ακινήτων,  οι οποίες υποβλήθηκαν   μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΚΕΔΕ,  διαπιστώθηκαν λάθη που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της δήλωσης.

Όσοι πολίτες έλαβαν μήνυμα ότι η δήλωση τους απορρίφθηκε  ή έχουν  διαπιστώσει λάθη στη δήλωσητους,  μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  στην Οικονομική  Υπηρεσία – Τμήμα  Εσόδων και  Περιουσίας του  Δήμου  Αγρινίου την  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗπου επισυνάπτεται.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Ε9 πρέπει να προσκομιστεί εκ νέου.

Email: dimosesoda@agrinio.gr,

Τηλ. Επικοινωνίας:  2641360460,  2641360469,  2641360455 .

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΦΩΤΑΚΗΣ

***

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1):

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου – Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 

 

 


 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου που βρίσκεται στ….. ……………………………………………………..………Ο.Τ.……………

Και ηλεκτροδοτείται με τον αρ. παροχής 345………………….. ……….με χρήση ……………………………………….

Έχω κάνει αίτηση διόρθωσης τ.μ. στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ  (ΜΑΔ……………………) και κατόπιν ελέγχου διαπίστωσα ότι: 

Α) Έχει γίνει λάθος στα τετραγωνικά που δήλωσα και παρακαλώ να γίνει διόρθωση των τ.μ. από το λανθασμένο………………. Μ2 στο  σωστό   …….……………   Μ2   για τον υπολογισμό των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ. 

Β) Το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται πλέον και παρακαλώ να καταχωρηθεί στο αρχείο μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του  Δήμου για τον υπολογισμό του ΤΑΠ.  Σε αυτή την περίπτωση δηλώνω: ημερομηνία διακοπής βάση αποδεικτικού εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ,   Οικοδομικό Τετράγωνο και στοιχεία συνιδιοκτητών αν υπάρχουν.

Γ) Άλλη μεταβολή

 

 

 

 (4)

 

Ημερομηνία:                     21

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Download from Diorismos.gr

 

Ο – Η Δηλ.

 

(Υπογραφή)