«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Ε.Σ. Αγρινίου - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του Αρ. ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σε μια εποχή όπου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι δίνουν πραγματικό αγώνα επιβίωσης καθημερινά, έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις όπως η παρακάτω.

Μια ρύθμιση που προκαλεί σύγχυση, αναστάτωση και φόβο για επιβολή προστίμων σε όσους δε συμμορφωθούν.

Πάγια τακτική πλέον της Κυβέρνησης να νομοθετεί και να επιβάλλει μέτρα που ταλαιπωρούν και αναστατώνουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μέτρα που μας πνίγουν στη γραφειοκρατία, στις αλλαγές και...

στους ψευτομετασχηματισμούς, μετατρέποντάς μας σε ΚΕΠ των εαυτών μας και των μαγαζιών μας.

Μέχρι να μην αντέχουμε άλλο. Μέχρι να βάλουμε λουκέτο και να τους αδειάσουμε τη γωνιά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ενημερώνει τα μέλη του όπως οφείλει, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα νομοθετικές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στο να μας κάνουν το βίο αβίωτο.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του Αρ. ΓΕΜΗ

στα έντυπα των εταιρειών

Στα πλαίσια του Ν. 4919/2022 το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  εξέδωσε στις 5.10.2022 διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών.Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:

Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν θέματι υποχρέωση με το έγγραφο 95207/05-10-2022 διευκρινίζονται τα εξής:

1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

2. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του νόμου 4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του νόμου 4072/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 3190/1955. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω Οδηγίας.

3. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.