«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Ενημέρωση από Δήμο Αμφιλοχίας

Πρόσκληση σε εκδήλωση: Ζήσε την εμπειρία - Promo Video Amfilochia Mall

Ενημέρωση από Δήμο Αμφιλοχίας: Πρόγραμμα της εκδήλωσης: Ζήσε την εμπειρία - Promo Video Amfilochia Mall

 

***

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί, στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 18:30σύμφωνα με τοΦΕΚ 5335/τ.Β/14-10-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας , Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος(Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ – Leader» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμόςδύο εκπροσώπων ενός αιρετού κι ενός υπαλλήλου για την στελέχωση του σχολικού συμβουλίου των σχολικών μονάδων ».

[Εισηγητής: Ο κ. ΚουσιορήςΧριστόφορος (Πρόεδρος Δ.Σ.)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Συμπληρωματική Κατανομή (ποσού 30.090,00€ για το Δήμο Αμφιλοχίας)από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».

[Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 79,728 MW στη θέση «ΣΤΑΪΚΟΥ» ΔΕ Αμφιλοχίας, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας. (ΠΕΤ 2203737123)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δανειοθαλάμου αδρανών περιοχής Αλευραδας στο Δήμο Αμφιλοχίας, ως συνοδό έργο για την τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου «Έργα αντλησιοταμίευσης Άγιος Γεώργιος και Πύργος και συνοδά έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με Α.Π. οικ. 728/11-01-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (με ΑΔΑ ΩΙ7Ρ4653Π8-1ΒΓ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34529/2373/09.04.2021 (με ΑΔΑ 6ΒΕ64653Π8-ΒΜΨ) και με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/69013/4733/4-7-2022 (με ΑΔΑ ΨΙ034653Π8-017) αποφάσεις τροποποίησης (ΠΕΤ 1903059614)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε Βιομηχανικό κτίριο στην θέση Φαλαγγιάς της Τ.Κ. Κεχρινιάς του Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, για την εγκατάσταση και τοποθέτησηκεραιών κινητής τηλεφωνίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ Μαλεσιάδας (2 ακίνητα),Τ.Κ Πατιόπουλο ( 3 ακίνητα) και Τ.Κ Εμπεσού (1 ακίνητο)».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόφορος Κουσιορής