«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Πρόσληψη ενός επικουρικού ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Αιτωλ/νίας-Ν.Μ.Αγρινίου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΔΥΟ(2)  ΧΡΟΝΙΑ

 Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι,  με την υπ΄αριθμ.

8726/7-11-2018 (ΑΔΑ:7540469ΗΔΜ-Π43) απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός επικουρικού ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής, για την κάλυψη των αναγκών του...
Γ.Ν.Αιτωλ/νίας-Ν.Μ.Αγρινίου, με σύμβαση εργασίας εικοσιτεσσάρων(24) μηνών.

      Ο ιατρός θα παρουσιαστεί στην Νοσηλευτική Μονάδα για ανάληψη υπηρεσίας εντός των επόμενων επτά(7) ημερών.

      

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης