«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Με το παρόν Δελτίο Τύπου ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Αγρινίου ότι το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ελέγχθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, (Σ.Ε.Δ.Ε.) που διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων και παρατυπιών.

            Ο έλεγχος διενεργήθηκε από τους αρμόδιους ελεγκτές κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.141/84 (ΆΡΘΡΟ 177 ΤΟΥ ν.3669/08 Περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων) και....
της απόφασης ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294 της 9/10-06-1986 (Έγκριση Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων) σε εκτέλεση της Αρίθμ. Πρωτ. ΕΜΠ. οικ. 67/24-07-2015 εντολής διενέργειας ελέγχου του Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
            Το Πόρισμα - Προτάσεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων αναφέρει τα εξής:
1) Να πραγματοποιηθεί πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκομένων με τη σχεδίαση και κατασκευή του έργου του θέματος, υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για τα αναγραφόμενα στην ενότητα « ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» της παρούσας συνταχθείσας αίτησης.
2) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Αγρινίου να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήρη και ακριβή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και στη σύνταξη νέας μελέτης βάσει της νέας ακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που διατύπωσε η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία Δ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. στο με Α.Π.3592/111706/12-11-2013 έγγραφο και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις αλλά και την ήπιας μορφής πρόταση ανάπλασης του πάρκου που διατύπωσε το Δασαρχείο Αγρινίου κατά τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης του έργου.
3) Επανάληψη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.ΠΕ.ΧΩ., ΛΣΤ' Ε.Κ.Π.Α., 22η Ε.Β.Α. & Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Δ.Ε & Α.Ε./ Δήμου Αγρινίου) κατά τις οποίες θα περιγράφεται με τρόπο ενιαίο και ακριβή το αντικείμενο του έργου και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.
4) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Αγρινίου να προχωρήσει στη διάλυση και εκκαθάριση της παρούσας εργολαβίας και στην εκ' νέου δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τη νέα μελέτη κατασκευής και τις νέες αδειοδοτήσεις του έργου.
5) Η Δ.Α. (Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) του έργου του θέματος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα έκθεση βάσει της με Α.Π. 1569/11-04-2012 Απόφαση Ένταξης του έργου του θέματος Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά» με ποσοστό χρηματοδότησης 100% από κοινοτικούς πόρους και 0% από δημόσια δαπάνη να προχωρήσει σε αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
            Κατόπιν τούτου, η σημερινή Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το ανωτέρω Πόρισμα - Προτάσεις του Σ.Ε.Δ.Ε. και να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση νέας μελέτης κατασκευής για την ήπια ανάπλαση του πάρκου και στις νέες αδειοδοτήσεις του έργου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα του Δήμου Αγρινίου για την ένταξη του έργου αυτού στο νέο ΕΣΠΑ, (Σ.Ε.Σ.) διαφορετικά η σημερινή Δημοτική Αρχή θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τη μη υλοποίηση του έργου.

Αγρίνιο 7 Οκτωβρίου 2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ