«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 1. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου  ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ενεργοποιείται η Α΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις, μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ504/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2236) «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020»...

 

Σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021, ενώ επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

 

• απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,

• ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,

• έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,

• είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,

• είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,

• δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

 

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

 

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

 

Όπως είχε ήδη σημειωθεί από την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν από τις 31 Μαΐου 2021 οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών:

 

• Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

• Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

 

2.  Αναστολή εμφάνισης και πληρωμής Επιταγών για τον μήνα Μάιο 2021

 

 Δίνεται η δυνατότητα ,αναστολής αποπληρωμής των επιταγών κατά 60 ημέρες για ολόκληρο τον μήνα Μάιο 2021 (1- 31 Μαΐου), χορηγείται παράταση εξόφλησης των συγκεκριμένων επιταγών έως το αργότερο τα τέλη Ιουλίου.

Στο πλαίσιο των διατάξεων της εν λόγω απόφασης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Δικαιούχοι : 

 Οι κλειστές, με απόφαση του κράτους, επιχειρήσεις.

 Οι πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων ο τζίρος μειώθηκε πάνω από 40% την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

 Οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (μετά την 1/1/2020) που εμπίπτουν στους προβλεπόμενους ΚΑΔ των παραρτημάτων 1 και 2 της απόφασης, χωρίς να ισχύει για αυτές το κριτήριο της μείωσης του τζίρου τους.

Ηλεκτρονική μεταβίβαση Επιταγών, μέσω ΔΙΑΣ, σε τράπεζες

Κατόπιν διευκρινίσεων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι επιταγές θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις τράπεζες από τους επιχειρηματίες, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΔΙΑΣ, εντός προθεσμίας 6 εργάσιμων ημερών και πιο συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 31 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.  Από την Τρίτη 8 Ιουνίου και μετά οι επιταγές που δεν έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα  στις τράπεζες, θα εμφανίζονται / πληρώνονται / "σφραγίζονται" κανονικά.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.