«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αγρίνιο 18 Απριλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                 Αριθμ. πρωτ.: 17791
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr   
                                                                                  
                                                                          ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Τον Δήμαρχο
3.      Τον Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η/2019 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 5η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου» προϋπολογισμού 855.000 € από τον άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β πρόσκληση, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

2.      Έγκριση υποβολής της πρότασης: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 64834/15-11-2018 και τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

3.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγρινίου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με αριθμό πρωτ. 4721/23-1-2018  και  τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

4.      Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης IVμε τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

5.      Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

6.      Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την αναδιαμόρφωση του Μνημείου στον τόπο θυσίας των 120 εκτελεσθέντων Ελλήνων Πατριωτών από τους Γερμανούς το 1944.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, Υπεύθυνος για θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Αδάμης).

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

8.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων  Α΄ τριμήνου  2019  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

9.      Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

10.  Πρόσληψη προσωπικού (ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
11.  Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

12.  Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία `ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου  κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

14.  Κατανομή Β΄ δόσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

15.  Γνωμοδότηση επί προτάσεων, για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου. Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

16.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

17.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».                 
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

18.  Τροποποίηση (αντικατάσταση μελών) της υπ’ αριθμ. 111/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

19.  Τροποποίηση (αντικατάσταση μελών) της υπ’ αριθμ. 112/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

20.  Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, «Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», «Υποέργο 2: Υπνωτήριο», της κατ΄ εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία στις Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

21.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

22.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

23.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών  κρατήσεων πρώην προσωπικού stage.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

24.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

25.  Τροποποίηση συμβάσεων για την προμήθεια  ειδών σίτισης  για τις  ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας  Γυναικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

26.  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016  για την ανάθεση της συντήρησης-αναβάθμισης  των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου για το 2019 και  ανάθεση  των  υπηρεσιών αυτών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

27.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5545/1-11-2017 σύμβασης  για την προμήθεια  καυσίμων  για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου  ΚΟΙ.Π.Α.  Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

28.  Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ. Παναιτωλίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παναιτωλίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

29.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδών πόλης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

30.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Ανακατασκευές - ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις - τσιμεντοστρώσεις και χαλικοστρώσεις οδών Δ.Ε. Αρακύνθου - Μακρυνείας - Αγγελοκάστρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

31.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις – τσιμεντοστρώσεις - χαλικοστρώσεις οδών Δ.Ε. Στράτου – Νεάπολης – Παρακαμπυλίων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

32.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Βελτιώσεις ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις - χαλικοστρώσεις οδών Δ.Ε. Θεστιέων –Παραβόλας - Παναιτωλικού».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

33.  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Μακρυνείας».  
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

34.  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

35.  Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».


36. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση – πλακοστρώσεις - ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων πόλης Αγρινίου (Πανεπιστημίου – Γούναρη - Ελ. Βενιζέλου κ.λπ.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

37.  Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) για την
«προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση, βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

38.  Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) για την «μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για τη εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, συντήρηση, βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

39.  Έγκριση άδειας κατοχής και μεταφοράς των πιστολιών αφέσεως αθλητικών αγώνων, του Τμήματος  Πολιτισμού - Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

40.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα  θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

41.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκατάστασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).                                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ