«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012       
   
      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα Αποθέματα της Παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012. Η ανωτέρω απόφαση έχει αποσταλεί για δημοσίευση με Αρ.Πρωτ. 444/39751/30-3-2012.
Πρέπει επομένως όσα μέλη δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν έως τις 15 Ιουνίου 2012, για να συμπεριληφθούν αυτοί που θα κριθούν, στον πίνακα δικαιούχων για τα τρόφιμα....

Ο Δήμος Αγρινίου ως φορέας υλοποίησης στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τα εξής:
Το πρόγραμμα ‘Δωρεάν Διανομής Τροφίμων’ περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Ως άπορα άτομα σύμφωνα με τον αρ. φυλ. ΦΕΚ 660/20-4-2011 αρ. απόφασης 22830 θεωρούνται και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις οι οποίες εστάλησαν στις 27 Μαρτίου 2012 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση ΠΑΠ Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας:

        1)  Τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.600 ευρώ για τη σύζυγο (30%) 3.600 ευρώ για το πρώτο παιδί (30%), άλλα 3.600 ευρώ για το δεύτερο (30%) και επιπλέον 4.800 ευρώ για το τρίτο (40%). Για παράδειγμα, το σχετικό όριο οικογενειακού εισοδήματος του γονέα με τρία τέκνα είναι 27.600€.
2)    Οι πάσχοντες από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα με εισοδήματα ως 18.000 ευρώ.
3)    Τα άτομα όπου δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία με εισοδήματα έως 16.800 ευρώ.
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των κάτωθι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την οδηγία 81/645 ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά:
1.  Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου Άνω Κεράσοβο
2. Δημοτική Ενότητα Θεστιέων ( Άνω Βλοχός,  Λάσπες, Προσήλια)

3. Δημοτική Ενότητα  Μακρυνείας  (Κουρτελέικα Γαβαλούς, Άκρα, Κάτω Μακρινού, Καψοράχη, Μακρινού, Μεσάριστα, Ποταμούλα)

4. Δημοτική Ενότητα Παναιτωλικού (Σκουτερά, Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Καστανούλα, Κερασέα, Σιτόμενα)

5. Δημοτική Ενότητα Παραβόλας (Αφράτο, Καλλιθέα, Κυρά-Βγένα, Λαμπίρι, Νερομάνα, Παλαιοκαρυά, Περιστέρι, Σπαρτιά)

6. Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων (Αγαλιανός, Άγιος Βλάσιος, Αμπέλια, Κυπάρισσος, Πεντάκορφο, Ποταμούλα, Σαργιάδα, Σίδηρα, Χούνη, Ψηλόβραχος)

7. Δημοτική Ενότητα Στράτου Καστράκι
Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά στα κατά τόπους και πλησιέστερα ΚΕΠ (εκτός των δύο κεντρικών ΚΕΠ του Δήμου Αγρινίου).
8. Δημοτική Ενότητα Αγρινίου  (Άγιος Νικόλαος, Καμαρούλα, Κοκκινοπύλια, Πυργί, Ραίνα, Σκουτεσιάδα, Σχίνος )
Οι δικαιούχοι των παραπάνω περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου  θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου (κτίριο πρώην ΚΤΕΛ, α’ όροφος, τηλ. 26413-63451, 63452, 63454, 63455 ).  
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα, από:        
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
2) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης
 3) Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του έτους 2011 ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6) Στην περίπτωση πασχόντων από βαριά, ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με τον οποίο βεβαιώνεται το νόσημα του αιτούντος και χαρακτηρίζεται ως βαρύ ή δυσίατο ή ανίατο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ