«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ

Προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

·         Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΤΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

·         ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2377/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΝΟΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ» (ν.4623 &ν.4625/2019)

·         ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΩΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΞΗΣ ΘΑ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

·         ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΑΛΛΩΣ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και ενημερώνει όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα παρακάτω:

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε με δύο διαδοχικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν από την κυβέρνηση σε απόσταση ελάχιστων ημερών μεταξύ τους, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και πριν από την εγκατάσταση των νέων αρχών τους την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, μεταξύ άλλων προβλέφθηκε η κατανομή των εκλεγόμενων μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων σε αριθμό που να εξασφαλίζει, υποχρεωτικά, την πλειοψηφία στην παράταξη του δημάρχου (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4623/2019) και μεταβιβάστηκαν στα δύο συλλογικά όργανα αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 4623/2019 και 10 παρ. 9 του ν. 4625/2019).

Ανατέθηκε, επίσης, στο δήμαρχο η υπόδειξη των τριών πέμπτων (3/5) των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων κάθε δήμου (άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019).

Με την υπ’ αριθμό 2377/2022 η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι ρυθμίσεις των νόμων4623 & 4625/2019 κατά τοκατά το μέρος τους που καταλαμβάνουν τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, αντίκεινται στις επιταγές του άρθρου 52 Συντ., αλλά και στις συνταγματικές αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού.

Με απλά λόγιαη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ελήφθη κατά πλειοψηφία και έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που άλλαξαν τον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων, καθώς και τις διατάξεις που μετέφεραν αρμοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων στις Επιτροπές.

Τι σημαίνει λοιπόν  αυτή η απόφαση του ΣτΕ;

Πρώτον:Από  την επομένη της δημοσίευσης της άνω υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφασης του ΣτΕ η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής κάθε δήμου, πρέπει να ανασυγκροτηθούν για να αποκτήσουν τη σύνθεση που καθορίζεται στο ν. 3852/2010, όπως ισχύει, άλλως, οι αποφάσεις τους εφεξής θα πάσχουν ακυρότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να οργανώσει, κατά προτεραιότητα, τη διαδικασία της αμελλητί ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί των δύο βαθμών να προγραμματίσουν τις συνεδριάσεις των οικείων συμβουλίων για την ανάδειξη των συνθέσεων σύμφωνα με τη νόμιμη κατανομή των μελών. 

Δεύτερον:Οι συγκεκριμένες επιτροπές είναι πλέον πολιτικά ανομιμοποίητες δηλαδή δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση και δημοκρατική συγκρότηση  και συνεπώς εγείρεται μείζον ζήτημα  για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εφεξής οι οποίες είναι δυνητικά πληττόμενες  δηλαδή μπορούν να προσβληθούν.

Τρίτον:Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις  (άρθρο 95 παρ. 5 Συντ.)Η ευθύνη των οργάνων της Διοίκησης που δεν συμμορφώνεται προς τη δικαστικήαπόφαση συνίσταται σε αστική ευθύνη του διοικητικού οργάνου προς αποζημίωση τουζημιωθέντος, η οποία μπορεί να είναι και προσωπική, ποινική όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 259του Ποινικού Κώδικα και αφορά στο αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος.

Συνεπώς  αν η Δημοτική Αρχή δεν συμμορφωθεί προς την άνω απόφαση του ΣτΕ οι Δημοτικές Παρατάξεις και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  έχουν υποχρέωση  να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο τη συμμόρφωση του Δήμου και φυσικά δεν θα πρέπει εφεξής να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τη σημερινή  συγκρότηση.

Δημήτρης Τραπεζιώτης

Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων