«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;


Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ)
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Με αφορμή τη συζήτηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)του Δήμου Αγρινίου και τα όσα αναφέρονται στην τοπική εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» (Αρ.Φύλλου 2876/26.05.2012) και αφορούν στο πρόσωπό μου καθώς και σε πολίτες του νέου διευρυμένου Δήμου Αγρινίου, τους οποίους εκπροσωπώ ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος, θα εκθέσω παρακάτω τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα καθυστερεί η έγκριση του ΓΠΣ Αγρινίου. Έτσι, θεωρώ ότι...
και ο αρθρογράφος της προαναφερόμενης τοπικής εφημερίδας κ. Φώτης Μπερίκος θα ενημερωθεί πλήρως ώστε να έχει πλέον διασταυρωμένες σκέψεις και απόψεις για το θέμα αυτό, όπως απαιτεί η δημοσιογραφική δεοντολογία για την ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών, δεδομένου μάλιστα ότι δεν μπήκε στον κόπο να ζητήσει και τη δική μου άποψη για το επίμαχο ζήτημα, όπως είχε υποχρέωση, αφού κάνει προσωπική αναφορά σε μένα και στους πολίτες που εκπροσωπώ. Eπίσης, και οι πολίτες του δήμου Αγρινίου θα ενημερωθούν για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, όπως είναι το ΓΠΣ, που αποτελεί πλαίσιο προβλέψεων και κατευθύνσεων καθοριστικό για το μέλλον και την προοπτική της πόλης και κατ’ επέκταση για τους όρους και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Πόσοι, άραγε, πολίτες του Δήμου Αγρινίου γνωρίζουν τι είναι το ΓΠΣ, ποιες είναι οι προβλέψεις του και πώς εξελίσσεται η υπόθεση αυτή;
            Η μελέτη με τίτλο ¨ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ¨ (ΓΠΣ), που αφορά κυρίως στην γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του Δήμου  Αγρινίου, πριν την διεύρυνσή του με το νόμο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ανατέθηκε από το Δήμο Αγρινίου το έτος 2003, με βάση την από 4/7/2003 σύμβαση, στο Μελετητικό Γραφείο «ΦΙΛΩΝ»Α. Πανταζής –Παν. Κυριακόπουλου και Συνεργάτες Ο.Ε. Μετά από πέντε (5) χρόνια, η ως άνω ανατεθείσα μελέτη (ΓΠΣ) διαβιβάσθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας(ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ) η οποία με την από 1.12.2009 και με αριθ.πρωτ.ΔΥ/9734/08 εισήγησή της προς το Π.ΣΧΟΠ Δυτικής Ελλάδος, που θα γνωμοδοτούσε επί της μελέτης αυτής, ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΟΤΙ:«…… η μελέτη δεν είναι ώριμη για θετική γνωμοδότηση από το Π.ΣΧΟΠ. γι΄αυτό και επιστρέφεται ώστε να συμπληρωθεί και διορθωθεί λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω……».
            Μετά την ανωτέρω εισήγηση , ο Δήμος Αγρινίου διαβίβασε προς την ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ, ως νέα μελέτη ,την τελική πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγρινίου (Φεβρουάριος 2010) και επ΄ αυτής η  ανωτέρω υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ)  με το από 25/5/2010 και με αρ.πρωτ.2509/36735 έγγραφό της προς τον Δήμο Αγρινίου ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ μεταξύ άλλων τα παρακάτω:«……..Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη εν λόγω μελέτη, συγκριτικά με το ισχύον ΓΠΣ και τις προηγούμενες μελέτες που είχαν υποβληθεί ,παρατηρήθηκαν ασάφειες, αναντιστοιχίες, ελλείψεις, νέα στοιχεία, τροποποιήσεις μεγεθών κ.α, στοιχεία που σας γνωρίσαμε και προφορικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
·        Δεν μας έχετε γνωρίσει ακόμη τις ενέργειες σας σχετικά με το Δασαρχείο.
·        Να εξεταστεί από πλευρά σας εάν απαιτείται εκ νέου ανάρτηση της μελέτης ,λόγω του ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από αυτή που είχε διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο(Β1 στάδιο)
·        Γενικά υπάρχει αναντιστοιχία πινάκων και κειμένων που συνοδεύουν αυτούς.
·        Η δόμηση πλησίον των ρεμάτων θα πρέπει να επιτρέπεται μετά την οριοθέτηση αυτών (άρθρο 5 Ν.3010/02).
·        Να τεκμηριωθεί η δημιουργία ΒΙΟΠΑ στην περιοχή ¨1¨ που είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, καθ΄ ότι από όσα γνωρίζουμε αντίκειται στο νόμο.
·        Να διατηρηθεί το πράσινο που προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ στο τμήμα νότια του ΚΤΕΛ.
·        Ορισμένες από τις γενικές μεταβατικές διατάξεις αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι παρεκκλίσεις και η δόμηση στα ρέματα, έτσι όπως ορίζονται από την πρόσφατη νομοθεσία…………..»
Περαιτέρω, το Δασαρχείο Αγρινίου, με βάση το  από 23-7-2010 και με αρ.πρωτ. 4387έγγραφο του, ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ μεταξύ άλλων τα εξής :
«…………Στο βόρειο τμήμα της πόλης διαπιστώθηκε ότι έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης εκτάσεις που αποτελούν συμπαγή δάση, κυρίως Πεύκης……Οι παραπάνω εκτάσεις με χρήση για κατοικία θα πρέπει να προστατευτούν και να εξαιρεθούν άμεσα της δόμησης…………. »
            Στη συνέχεια, ομάδα εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ Αιτ/νίας) συνέταξε τεχνική έκθεση ,σύμφωνα με το από 17/08/2011 και με αρ.πρωτ.1081 έγγραφό του, στην οποία επισημαίνονται σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζει η επίμαχη μελέτη του ΓΠΣ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Συγκεκριμένα, η τεχνική έκθεση του ΤΕΕ Αιτ/νιας μεταξύ άλλων αναφέρει: «………….προκύπτουν μια σειρά  από σημαντικά  προβλήματα, που πρέπει να αντιμετωπισθούν:
Αναφερόμαστε ,ειδικότερα ,στις επεκτάσεις και τους όρους δόμησης σε αναδασωτέες περιοχές υψηλής παραγωγικότητας ,σε χρήσεις δυσμενέστερες των υπαρχόντων όπως επίσης και σε καταργήσεις παρεκκλίσεων οι οποίες ίσχυαν με το υπάρχον Γ.Π.Σ. Διαπιστώνεται ,επίσης, το πρόβλημα της έλλειψης ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου ,καθώς και το πρόβλημα της οικιστικής αναβάθμισης στην περιοχή του προτεινόμενου Γ.Π.Σ………….».
Τέλος, όσον αφορά στο αίτημα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπώ, οι προτεινόμενες από την επίμαχη μελέτη του ΓΠΣ επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, κατ΄αντίθεση προς τις διατάξεις του ν.947/79 και του ν.1337/83, δεν συμπεριλαμβάνουν τις περιοχές που βρίσκονται οι ιδιοκτησίες τους (Γκένοβα, Ρουπακιά, Δυο Ρέματα και Κοκκινοπήλια), παρά το γεγονός ότι είναι δομημένες και απολύτως πρόσφορες για οικιστική ανάπτυξη ενώ προτείνονται για ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχές αδόμητες ,κυρίως στη νότια περίμετρο του οικιστικού ιστού, που είναι πρώην βαλτώδεις περιοχές και για τούτο σταθερά κάθυγρες, απομονωμένες από πόλη και πόρρω απέχουσες από το κέντρο της πόλης. Όμως, επειδή το αίτημά μας είναι δίκαιο, εύλογο και σύμφωνο με τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης και τις διατάξεις του συντάγματος και της σχετικής νομοθεσίας είμαι βέβαιος ότι τελικά θα ικανοποιηθεί .
            Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα και παρά το γεγονός ότι από το έτος 2003 μέχρι και σήμερα πέρασαν εννέα ολόκληρα χρόνια , δεν έχουν γίνει ακόμη οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, κατευθύνσεις και υποδείξεις των ανωτέρω υπηρεσιών και φορέων (ΔΙΠΕΧΩ, ΤΕΕ ,ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ) ώστε να αρθούν τα προβλήματα και να εκπονηθεί –διορθωθεί η μελέτη για το ΓΠΣ Αγρινίου και να καταστεί έτσι ώριμη για έγκριση  μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (ΣΥΠΟΘΑ).
            Ποιος λοιπόν ευθύνεται για την καθυστέρηση έγκρισης του ΓΠΣ Αγρινίου; Και ποιος αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της πόλης;
Ο δημοσιογράφος που οφείλει να αναζητεί, να αποκαλύπτει την αλήθεια και να προσεγγίζει το θέμα που ερευνά με αντικειμενικότητα και αμεροληψία αλλά και  κάθε σκεπτόμενος πολίτης  μπορεί ευχερώς να διακρίνει πού βρίσκονται οι ευθύνες οι οποίες σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ανήκουν στους πολίτες, όταν αυτοί ασκούν τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματά τους, ούτε βεβαίως στον δικηγόρο ο οποίος ασκεί νομίμως το επάγγελμά του, όπως αντιθέτως και κατά τρόπο απαράδεκτο και προσβλητικό ισχυρίζεται ο κ.Μπερίκος.
            Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει το ΓΠΣ Αγρινίου να θεσμοθετηθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο αστικής ρύθμισης και ανάπτυξης. Για να γίνει, όμως, αυτό  θα πρέπει τα προβλήματα –παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και φορείς(ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ, ΤΕΕ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ) να επιλυθούν άμεσα ώστε οι προβλέψεις της μελέτης του ΓΠΣ Αγρινίου να είναι σύμφωνες με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και να μην βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος, της Πολεοδομικής νομοθεσίας και της πάγιας νομολογίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας (ΣτΕ).
Διαφορετικά, θα δημιουργηθεί εύλογα  η αίσθηση σε όλους μας ότι η σκοπιμότητα και όχι η νομιμότητα είναι αυτή που κατευθύνει τις επιλογές αυτών που έχουν την πρωτοβουλία, αλλά και την ευθύνη εκπόνησης του ΓΠΣ Αγρινίου.

                                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
                                                                   ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ