«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ)


  Το Επιμελητήριο  Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα εξής:
 Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (διαδικασία αυτοαπογραφής), που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του  3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 4038/2012.
Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου
2 της Κ1-941οικ./2012 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκύπτει ότι υποχρέωση
αυτοαπογραφής έχουν...
συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες
ως εξής:

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει
γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει
ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και
αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν
από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής
δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και
31/10/2012.

ε)Οι λοιποί υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 μπορούν να απογραφούν από 01/11/2012 έως και 31/12/2012.

Η σχετική αίτηση - δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής  στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012 όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα.

Ο υπόχρεος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ) ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα .

Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της Κ1-941οικ./2012 ΥΑ  απόφασης , προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ.4).

Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.etakcci.gr .
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ