«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 19:00, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7005/τ.Β/31-12-2022,την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75297/30-12-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του ΦΕΚ 389 τεύχοςΒ 28-1-2023 Δ1Α/Γ.Π οικ. 5432, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Διαγραφές οφειλών»

 

ΘΕΜΑ 2ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ»

 

ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου:«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤ 150, ΟΤ 152 & ΟΤ 158 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)»

 

ΘΕΜΑ 4ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου:«Βελτίωση ύδρευσης Μενιδίου»

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση 1ου νηπιαγωγείου του Δήμου Αμφιλοχίας»

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμό Παραλιακών Χώρων σύμφωνα με τηνΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Μισθώματα Παραλιακών Χώρων με απ’ ευθείας ανάθεση»

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»

ΘΕΜΑ 9ο: «Ψήφιση για την έγκριση Ισολογισμού έτους 2021 και Οικονομικού Απολογισμού 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας»

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027(ΜΠΔΣ)2024-2027»

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης2023 (Ο.Π.Δ.- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)»

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023»

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση τροποποίησηςτηςσύμβασης μεαριθμ. πρωτ. 12473/ 16-9-2021 «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αμφιλοχίας για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτική καθαρή αξία# 36.434,40 € #πλέονΦΠΑ 13 % και συνολική ενδεικτική αξία# 41.170,87€ #».

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής