«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Εημέρωση από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάτρα    τηλ.: 2610-490335-6
 fax: 2610-490359
Τρίπολη  τηλ.:2713-601007
    fax: 2710-232383
Κέρκυρα τηλ.:26613-61597
 fax: 26610-44424                                                                                          
       Πάτρα, 8-7-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση για το πρόγραμμα  παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2020

Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η παρακολούθηση διενεργείται σύμφωνα με...
τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.
Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2020 παρακολουθούνται ογδόντα έξι (86) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως  έχουν προσδιοριστεί με την με υπ’αριθμ. 51300/26-03-2020 Απόφαση Συντονιστή (ΑΔΑ:  6ΝΓΩΟΡΙΦ-Η0Ξ).
Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται ανά κολυμβητική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένα σημεία  και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. και επιπλέον οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβηση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών/αναλύσεων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020 η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο σύνολο των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι εντός των ορίων της εξαιρετικής ποιότητας.
Η κατάταξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα (Παράρτημα Ι της με αρ. 8600/416/Ε103 /2009 ΚΥΑ).
Παράμετρος
Εξαιρετική
Ποιότητα
Καλή
Ποιότητα
Μέθοδοι Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)
100
200
ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)
250
500
ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Οδηγός Πολιτών/Ύδατα/Ακτές κολύμβησης.
Η υλοποίηση  του προγράμματος  παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάτρα    τηλ.: 2610-490335-6
 fax: 2610-490359
Τρίπολη  τηλ.:2713-601007
    fax: 2710-232383
Κέρκυρα τηλ.:26613-61597
 fax: 26610-44424                                                                                          
       Πάτρα, 8-7-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020

Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η παρακολούθηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009) με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.
Η παρακολούθηση επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε καθορισμένες, με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας καθορισμένα / ανάλογα κωδικοποιημένα. Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2020 παρακολουθούνται ογδόντα έξι (86) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως έχουν προσδιοριστεί με την υπ’αριθμ. 51300/26-03-2020 Απόφαση Συντονιστή (ΑΔΑ: 6ΝΓΩΟΡΙΦ-Η0Ξ).
Η υλοποίηση του προγράμματος  παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
Οι ακτές που παρακολουθούνται κυρίως είναι οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 190856/01-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) Εγκύκλιου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης αναθεωρείται ανά δύο έτη μέσω διαδικασίας ένταξης ή απένταξης ακτών. Το έτος 2020 θα πραγματοποιηθεί νέα αναθεώρηση του δικτύου των ακτών με εφαρμογή στις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2021 και 2022.
Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να καταθέτει αίτημα ένταξης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη πρόταση στον Δήμο στον οποίο υπάγεται η ακτή, το αργότερο μέχρι την 11 Σεπτεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι για την τεκμηρίωση αιτήματος ένταξης ή απένταξης ακτής απαιτείται να επισυναφθούν φωτογραφίες της ακτής, οι οποίες θα έχουν ληφθεί κατά τους μήνες αιχμής της κολυμβητικής περιόδου.
Τα τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕΙ: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Οδηγός Πολιτών/Ύδατα/Ακτές κολύμβησης, επίσης διατίθενται και από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα/διαδρομή μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της κολυμβητικής περιόδου των ετών από το 2016 έως σήμερα.