«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση Σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θαπραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για το τέλος ακαθάριστωνεσόδων/παρεπιδημούντων».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]...

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Διαγραφές Οφειλών».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

[χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκώνγια τις ανάγκες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου».

[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Αμφιλοχίας, λόγω αλλαγής

νομοθεσίας (Ν.4849/2021-ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α΄)».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποίας κοινοτήτων

Βρουβιανών και Περδικακίου καθώς και οικισμών αυτών».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός) του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχώνεγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς )».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση κτιριακών και λοιπώνυποδομών σχολικών μονάδων Δ. Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση πρασίνου πλατείας Θυάμουτοπικής κοινότητας Πατιοπουλου)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή οφειλών τελών ύδρευσης».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για κλείσιμο λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός εισηγήτριας εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνης διαχείρισης λογαριασμούτου έργου της Σ.Α.Ε.Π 001/7 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περ-ρειας Δ/κης Ελλάδας:ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για μη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικούπρογράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόφορος Κουσιορής